نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  38 , شماره  4 ; از صفحه 623 تا صفحه 630 .
 
عنوان مقاله: 

تغييرات فصلي رشد و نمو ميوه چهار ژنوتيپ گلابي آسيايي (.Pyrus serotina Rehd) در شرايط آب و هوايي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 
چکیده: 
رشد در گياهان به مفهوم افزايش غير قابل برگشت در حجم و وزن مي باشد که بر اساس مرحله و زمان رشد، ميزان فعاليت و نيازهاي فيزيولوژيکي درخت متفاوت است. پژوهش حاضر به منظور تعيين الگوي رشد ميوه در طول دوره رشد و نمو ميوه، تعيين مرحله بحراني رشد ميوه و برقراري رابطه رياضي بين قطر با حجم و وزن ميوه انجام گرفت. به منظور اجراي دو آزمايش مجزا، از 4 ژنوتيپ ميان رس (KS13 و KA14) و ديررس (KS8 و KS12) گلابي آسيايي (Pyrus serotina) کشت شده در باغ تحقيقاتي گروه علوم باغباني دانشگاه تربيت مدرس استفاده شد. به منظور بررسي چگونگي و الگوي رشد ميوه ژنوتيپ هاي مورد مطالعه در شرايط آب و هوايي تهران قطر، طول، حجم، وزن تر و وزن خشک ميوه اندازه گيري شد. نتايج، الگوي رشد ساده و کامل سيگموئيدي را براي هر 4 ژنوتيپ مشخص نمود. هر چند مدت زمان هر يك از فازهاي رشد ميوه با توجه به ژنوتيپ مورد مطالعه متفاوت بود. بطوريکه فاز رکود رشدي در ژنوتيپ هاي ديررس و ميان رس به ترتيب در فواصل 200-150 و 180- 120 روز پس از مرحله تمام گل اتفاق افتاد. همچنين بر اساس داده هاي آزمايشگاهي معادلاتي بين قطر و طول با حجم، وزن تر و خشک ميوه برازش گرديد. از آنجاييكه آزمون يکنواختي ضرايب رگرسيون ها، حاكي از عدم تفاوت معني داري بين روابط رياضي قطر با حجم و وزن تر ميوه در ژنوتيپ هاي مختلف بود، معادلات کل حاصل از ترکيب داده هاي چهار ژنوتيپ مورد مطالعه، Y= - 6.87042 + 2.81226 X و Y= - 7.44061 + 2.93168 X بترتيب بهترين برازش براي برآورد وزن تر و حجم ميوه بر اساس قطر تعيين گرديد. اين معادلات کلي مي تواند در بهبود مديريت باغ از جمله آبياري، کوددهي، تخمين عملکرد، تاريخ برداشت و غيره حائز اهميت باشد. 
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاشفی، ب.، و ارزانی، ک.، و نجاتیان، م. (1386). تغییرات فصلی رشد و نمو میوه چهار ژنوتیپ گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) در شرایط آب و هوایی تهران. علوم کشاورزی ایران, 38(4), 623-630. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=83555Vancouver : کپی

کاشفی بهاره، ارزانی کاظم، نجاتیان محمدعلی. تغییرات فصلی رشد و نمو میوه چهار ژنوتیپ گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) در شرایط آب و هوایی تهران. علوم کشاورزی ایران. 1386 [cited 2022May18];38(4):623-630. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=83555IEEE : کپی

کاشفی، ب.، ارزانی، ک.، نجاتیان، م.، 1386. تغییرات فصلی رشد و نمو میوه چهار ژنوتیپ گلابی آسیایی (.Pyrus serotina Rehd) در شرایط آب و هوایی تهران. علوم کشاورزی ایران, [online] 38(4), pp.623-630. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=83555. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 243 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی