برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1387 , دوره  14 , شماره  1 ; از صفحه 13 تا صفحه 17 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط خودمراقبتي و افسردگي در بيماران تحت درمان با همودياليز نگهدارنده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گناباد، حاشیه جاده آسیایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
چکیده: 

زمينه و هدف: افسردگي شايعترين و مهمترين مشكل رواني بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه و به ويژه بيماران تحت درمان با همودياليز مي باشد كه مي تواند بر كيفيت زندگي، پذيرش درمان و سير بيماري تاثير منفي داشته باشد. با توجه به اين كه مشاركت بيمار در انجام فعاليتهاي خودمراقبتي سبب كمك به استقلال و سازگاري بيشتر وي با بيماري مي شود، اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط بين خودمراقبتي و افسردگي در بيماران همودياليزي انجام شد.
روش تحقيق: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي - تحليلي (مقطعي) و از نوع همبستگي مي باشد كه در سال 1385 بر روي 60 بيمار تحت درمان با همودياليز بيمارستانهاي امام رضا (ع) و 17 شهريور مشهد مقدس كه به روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند، انجام گرديد. ابزار جمع آوري داده ها مشتمل بر سه پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك، خودمراقبتي و سنجش افسردگي مركز مطالعات اپيدميولوژيك افسردگي بود. اطلاعات پس از جمع آوري توسط نرم افزار
SPSS با آزمونهاي آماري همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي، تائو بي كندال و كروسكال واليس در سطح معني داري p<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني افراد مورد مطالعه
42.6±12.3 بود. بيشتر افراد مرد (63.3 درصد) بودند. 76.6 درصد متاهل و 78.3 بيكار بودند. از نظر تحصيلات 33.3 درصد تحصيلات ابتدايي داشتند. يافته هاي پژوهش نشان داد بين خودمراقبتي و افسردگي يك ارتباط قوي و منفي وجود دارد. بدين ترتيب كه با افزايش خودمراقبتي ميزان افسردگي در بيماران كمتر مي شود (p<0.001 و -0.59=r). همچنين ارتباط معني داري بين سطوح افسردگي و سطوح خودمراقبتي يافت شد (0.016=p).
نتيجه گيري: بين خودمراقبتي و افسردگي در بيماران همودياليزي ارتباط منفي وجود دارد. توصيه مي شود جهت كاهش عوارض رواني و جسمي ناشي از درمان با همودياليز به هر طريق ممكن از جمله آموزش زمينه را براي افزايش پيروي بيماران از رفتارهاي خودمراقبتي مساعد نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

سجادی، م.، و اکبری، ع.، و کیان مهر، م.، و عطاردی بیمرغی، ع. (1387). بررسی ارتباط خودمراقبتی و افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده. افق دانش, 14(1), 13-17. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82434Vancouver : کپی

سجادی موسی، اکبری علی، کیان مهر مجتبی، عطاردی بیمرغی علیرضا. بررسی ارتباط خودمراقبتی و افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده. افق دانش. 1387 [cited 2021April22];14(1):13-17. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82434IEEE : کپی

سجادی، م.، اکبری، ع.، کیان مهر، م.، عطاردی بیمرغی، ع.، 1387. بررسی ارتباط خودمراقبتی و افسردگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده. افق دانش, [online] 14(1), pp.13-17. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=82434. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 202 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی