3 SID.ir | بررسي سيتوژنتيکي برخي از گونه هاي جنس شبدر (.Trifolium spp)، در استان آذربايجان شرقي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي سيتوژنتيکي برخي از گونه هاي جنس شبدر (.Trifolium spp)، در استان آذربايجان شرقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

گونه هاي جنس شبدر از لحاظ مورفولوژيکي و سيتوژنتيکي تنوع زيادي نشان مي دهند. تنوع کاريوتيپي در 11 گونه شبدر از منطقه شمال غرب کشور بر اساس شکل، تعداد و اندازه کروموزومها، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از مطالعه کاريولوژي نمونه هاي نوک ريشه نشان داد که 9 گونه با پايه کروموزومي 8 و x=7 ديپلوئيد و 2 گونه با پايه کروموزومي x=8 تتراپلوئيد مي باشند. با اندازه گيري عاملهاي A1 (شاخص عدم تقارن درون کروموزومي)، A2 (شاخص عدم تقارن بين کروموزومي)، TF% (درصد شکل کلي کاريوتيپ)، کلاس تقارن استبينز (SC) و فرمول کاريوتيپي مشخص گرديد که گونه هاي T. pratense و T. canescens داراي کاريوتيپ متقارن تري مي باشند. تجزيه واريانس با طرح پايه کاملا تصادفي با پنج تکرار براي داده هاي حاصل از اندازه گيري هفت ويژگي کاريوتيپي TL, DRL, CI, L/S, S, L) و (L+S نشان دهنده اختلاف معني دار در بين گونه ها در سطح 1% بود. در مقايسه ميانگين اين هفت صفت نيز مشخص گرديد که گونه T. canescens بيشترين طول بازوي کوتاه (S)، طول بازوي بلند (L) و طول کل کروموزوم (L+S) را دارد. بيشترين مقدار نسبت بازوها (L/S) در گونه T. echinatum و بيشترين مقدار شاخص سانترومري (CI) در گونه T. pratense مشاهده گرديد. همچنين بيشترين مقدار دامنه طول نسبي کروموزومها (DRL) در گونه T. arvense و بيشترين مقدار طول کل ژنوم (TL) مربوط به گونه T. repens و T. ambiguum بود. تجزيه خوشه اي گونه ها به روش Ward توانست کل گونه ها را در فاصله اقليدسي 2.53 در چهار گروه قرار دهد. بيشترين فاصله اقليدسي بين دو گونه T. canescens و T. hybridum و کمترين فاصله اقليدسي بين دو گونه T. phleoides و T. striatum بود. بر اين اساس، گونه هايي که در يک گروه قرار مي گيرند، صفات کاريوتيپي مشابه داشته و در نتيجه مي توانند در تلاقي هاي بين گونه اي استفاده شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی