برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1387 , دوره  11 , شماره  32 ; از صفحه 33 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط فرهنگ سازماني با اجراي شش سيگما در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 
چکیده: 
مقدمه: تلاش مديران به منظور ايجاد تغيير در راهبردها و ساختارها؛ و به کارگيرى نظامهاى نوين مديريتى اگر با حمايت فرهنگ سازمانى همراه نباشد معمولا با شکست روبرو مى شود. هدف پژوهش حاضر، تعيين ارتباط فرهنگ سازمانى با اجراى شش سيگما در بيمارستانهاى آموزشى دانشگاه علوم پزشکى کرمان است. روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع مقطعى (همبستگى) انجام گرفته، و جامعه پژوهش را کارکنان بيمارستان هاى آموزشى دانشگاه علوم پزشکى کرمان (N=1634) تشکيل داده اند. صدوده نفر از کارکنان جامعه آمارى به روش نمونه گيرى تصادفى – طبقه بندي شده انتحاب شدند. ابزار گردآورى داده ها، پرسشنامه اى پژوهشگر ساخته (مشتمل بر بخش اطلاعات جمعيت شناختى، فرهنگ سازمانى و شش سيگما) بود. داده ها به روش خود پاسخگويى از نمونه هاى پژوهش به دست آمد؛ و با استفاده از شاخص هاى آمار توصيفى ارايه، و با آزمون همبستگى پيرسون تحليل شد. يافته ها: بالاترين ميانگين شاخص هاى فرهنگ سازمانى در بيمارستان هاى مورد مطالعه، مربوط به هويت سازمانى (ميانگين 3.43) و کمترين شاخص با ميانگين 2.47 مربوط به تعارض پذيرى بود. در زمينه «اصول اجرايى شش سيگما در بيمارستان هاى مورد مطالعه» بالاترين ميانگين مربوط به تمرکز واقعى بر مشترى (ميانگين 2.92) و کمترين آن (ميانگين 2.34) مربوط به حرکت به سوى تعالى و تحمل شکست، بود. در اين پژوهش، همبستگي از لحاظ آماري معنى دار بين فرهنگ سازمانى و اصول اجرايى شش سيگما با احتمال 99% و ضريب همبستگى 0.772 در سطح معنى دارى (p<0.01) تاييد شد. اين ارتباط به تفکيک در خصوص متغيرهاى شش گانه اصول اجرايى با فرهنگ سازمانى به ميزان بيشتر از 50 درصد نيز صادق بود. مشارکت و همکارى بدون حد و مرز داراى بيشترين ميزان همبستگى و مديريت کنشى داراى کمترين ميزان ارتباط با فرهنگ سازمانى بود. بحث و نتيجه گيري: به منظور بهره گيرى از روش شناسي شش سيگما در بهبود کيفيت خدمات بيمارستانى، فرهنگ سازمانى به عنوان يک زير ساخت اساسى مطرح مى باشد. با افزايش روحيه ي اقدامات پيشگيرانه، آرمان گرايى، تحول خواهى، و کار گروهى در کارکنان، استقرار شش سيگما در بيمارستانها تسهيل مى شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصیری پور، ا.، و مهرالحسنی، م.، و ابوالقاسم گرجی، ح. (1387). ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مدیریت سلامت, 11(32), 33-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81573Vancouver : کپی

نصیری پور امیراشکان، مهرالحسنی محمدحسین، ابوالقاسم گرجی حسن. ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مدیریت سلامت. 1387 [cited 2021December05];11(32):33-40. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81573IEEE : کپی

نصیری پور، ا.، مهرالحسنی، م.، ابوالقاسم گرجی، ح.، 1387. ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان. مدیریت سلامت, [online] 11(32), pp.33-40. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81573. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی