برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مراقبت از خود بر ميزان افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گناباد، دانشکده علوم پزشکی گناباد، گروه پیراپزشکی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: افسردگي شايعترين و مهمترين مشکل روحي - رواني بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه و بويژه بيماران تحت درمان با همودياليز مي باشد که مي تواند بر کيفيت زندگي، پذيرش درمان و سير بيماري تاثير منفي داشته باشد. با توجه به اين که مشارکت بيمار در انجام فعاليتهاي مراقبت از خود، به استقلال و سازگاري بيشتر فرد با بيماري، کمک مي نمايد و احتمالا کيفيت زندگي او را در ابعاد رواني و فيزيکي بهبود مي بخشد، مطالعه حاضر با هدف کلي تعيين تاثير آموزش مراقبت از خود بر ميزان افسردگي بيماران تحت درمان با همودياليز انجام گرديد.
روش تحقيق: اين مطالعه به روش کارآزمايي کنترل شده تصادفي، در سال 1385 در مشهد انجام شد. تعداد 60 نفر با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس و مبتني بر هدف، از بين بيماران تحت درمان همودياليز انتخاب شدند؛ سپس افراد به روش تخصيص تصادفي به دو گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. پس از نياز سنجي بيماران در زمينه مراقبت از خود، آموزش مورد نظر در گروه آزمون با استفاده از جزوه آموزشي و اجراي دو جلسه آموزش
)متوسط 45 دقيقه( به فاصله يک هفته، اجرا گرديد. ميزان افسردگي بيماران هر دو گروه قبل و يک ماه بعد از مداخله، با پرسشنامه CES-D مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمونهاي t زوجي، t مستقل، X2، Fisher، Mann- Whitney و مدل خطي عمومي، در سطح معني داري P≤0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين سني افراد 12.1±42.3 سال بود. 62.5% بيماران مرد، 78.6% بيکار، 76.8% متاهل، 42.9% داراي درآمد کمتر از حد کفايت و 33.9% داراي تحصيلات ابتدايي بودند؛ دو گروه از نظر اين متغيرها تفاوت معني داري با يکديگر نداشتند. ميانگين امتياز افسردگي افراد گروه آموزش، قبل
(23.7±7.1) و پس از آموزش (17.2±6.7) کاهش معني داري را نشان داد (P<0.001)؛ مقايسه ميانگين امتياز افسردگي پس از مطالعه بين گروه آزمون (17.2±6.7) و شاهد (21.8±6.0)، نشانگر تفاوت معني داري بود (P= 0.010)؛ در حالي که قبل از انجام مطالعه بين دو گروه تفاوت معني داري وجود نداشت (P= 0.40). ميانگين امتياز افسردگي گروه شاهد قبل (22.2±5.4) و بعد از انجام مطالعه (21.8±6.0) تفاوت معني داري را نشان نداد (P= 0.51).
نتيجه گيري: بيماران تحت درمان با همودياليز، براي مشارکت مستمر و پويا در انجام فعاليتهاي خود مراقبتي، به آموزش مستمر در زمينه مراقبت از خود، سازگاري و تطابق با بيماري نياز دارند تا از مشکلات جسمي و رواني عديده اي که با آن مواجه هستند، کاسته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سجادی، م.، و کوشیار، ه.، و واقعی، س.، و اسماعیلی، ح. (1387). تاثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 15(1 (پیاپی 34)), 34-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81331Vancouver : کپی

سجادی موسی، کوشیار هادی، واقعی سعید، اسماعیلی حبیب اله. تاثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1387 [cited 2021November28];15(1 (پیاپی 34)):34-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81331IEEE : کپی

سجادی، م.، کوشیار، ه.، واقعی، س.، اسماعیلی، ح.، 1387. تاثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 15(1 (پیاپی 34)), pp.34-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81331. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی