برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 15 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تحريكات شنوايي سازمان يافته بر ميزان سطح هوشياري بيماران كمايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فراواني صدمات تروماتيك و غير تروماتيك مغزي از يك سو و بهبود وضعيت مراقبت هاي بهداشتي در حفظ بقاي مبتلايان از سوي ديگر باعث افزايش شمار بيماران كمايي شده است. اين بيماران اغلب اختلالات فيزيكي، شناختي و حسي دارند و كاهش درون دادهاي حسي در بخش هاي مراقبت ويژه (ICU) آن ها را در معرض خطر محروميت حسي و اختلالات شناختي بيشتر قرار مي دهد. به نظر مي رسد به كارگيري برنامه هاي تحريك حسي در پيشگيري از محروميت حسي و تسهيل فرآيند بهبودي آن ها موثر باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي، 30 بيمار كمايي در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان هاي شريعتي و سينا به روش نمونه گيري در دسترس به مطالعه وارد شده و به صورت تصادفي با همسان سازي گروهي هم زمان در دو گروه مداخله و كنترل قرار گرفتند. بيماران گروه مداخله به مدت دو هفته، هفته اي 6 روز، روزانه 2 بار به فاصله حداقل 30 دقيقه با نواري ضبط شده (5 تا 15 دقيقه) از صداي فرد مورد علاقه شان در خانواده تحريك شنوايي دريافت نمودند. ابزار بررسي سطح هوشياري، مقياس استاندارد كماي گلاسكو (
GCS) بود كه به وسيله آن سطح هوشياري بيماران گروه مداخله قبل و بعد از هر جلسه تحريك (روزانه 4 بار) ارزيابي شد. سطح هوشياري بيماران گروه كنترل نيز روزانه 4 بار با فواصل زماني مشابه گروه مداخله ارزيابي شد. هم زمان با ارزيابي GCS، علايم هموديناميك (فشار خون، سرعت نبض و فشار متوسط شرياني) نيز ارزيابي گرديد. داده هاي حاصل توسط نرم افزار SPSS11.5 با استفاده از آزمون هاي پارامتريک و غير پارامتريک تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه ميانگين سطح هوشياري بيماران در روز اول قبل از مداخله با روز چهاردهم بعد از مداخله تفاوت آماري معناداري داشت در حالي كه در گروه كنترل اختلاف معنادار نبود. از سوي ديگر علي رغم همسان بودن ميانگين سطح هوشياري بيماران هر دو گروه در روز اول قبل از مداخله، اما بين ميانگين سطح هوشياري دو گروه در روز چهاردهم بعد از شروع مداخله اختلاف آماري معنادار وجود داشت.
نتيجه گيري: تحريك شنوايي با صداي آشنا در بهبود سطح هوشياري بيماران كمايي مورد مطالعه اثر مثبت داشته است، لذا پيشنهاد مي شود پرستاران با استفاده از يك نوار ضبط شده از صداهاي آشنا، تحريك شنوايي مناسب جهت بيماران كمايي بستري در بخش هاي
ICU فراهم نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی