برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

به کارگيري مدل رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته در پيش بيني استفاده از کلاه ايمني در کارمندان موتور سوار شهر يزد (1385)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* یزد، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در ايران، حدود %24 مرگ و ميرهاي حوادث ترافيکي به موتورسواران اختصاص دارد. علت اصلي (%75-%65.7) مرگ آنان ضربه مغزي مي باشد؛ با وجود اين که کلاه ايمني خطر جراحات وارده به سر را به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد، تعداد کمي از موتورسواران از کلاه ايمني استفاده مي کنند. مدل رفتار برنامه ريزي شده، يکي از مدل هاي مهمي است که فرايند اصلي پذيرش رفتارهاي بهداشتي را توضيح مي دهد. اين مطالعه، بکارگيري مدل رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته را در پيشگويي استفاده از کلاه ايمني کارمندان موتورسوار شهر يزد مورد بررسي قرار مي دهد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي که به صورت مقطعي انجام شد، 130 نفر از کارمندان ادارات شهر يزد که به روش تصادفي - خوشه اي از شش اداره انتخاب شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بود که به طريق مصاحبه تکميل گرديد. روايي اين پرسشنامه از طريق پانل خبرگان و پايايي آن به وسيله آلفاي کرونباخ تعيين شد (a=0.71-0.95). داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (11.5) و آزمونهاي ضريب همبستگي اسپيرمن و آناليز رگرسيون، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: 56 نفر (%43.1) از افراد مورد بررسي، سابقه تصادف با موتورسيکلت داشتند که از اين تعداد تنها 6 نفر (%10.7) در زمان تصادف از کلاه ايمني استفاده کرده بودند. طبق نتايج، همبستگي مثبت معني داري بين تمام متغيرهاي مدل رفتار برنامه ريزي توسعه يافته با قصد و استفاده از کلاه ايمني مشاهده گرديد (P<0.01). در آناليز رگرسيون مشخص گرديد که نگرش، کنترل رفتاري درک شده و درک استفاه از کلاه ايمني در ساير موتورسواران در مجموع %59 واريانس قصد استفاده از کلاه ايمني را پيشگويي مي کنند که در بين اين متغيرها، اثر کنترل رفتاري درک شده بيش از ساير متغيرها بود. کنترل رفتاري درک شده، همچنين همراه با قصد و درک استفاده از کلاه ايمني در ساير موتورسواران در مجموع %49 واريانس استفاده از کلاه ايمني را در جامعه مورد بررسي پيش بيني مي کردند (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که ميزان استفاده از کلاه ايمني در جامعه مورد بررسي پايين مي باشد که با توجه به آمار بالاي مرگ و مير موتورسواران به علت ضربه مغزي، بايد ميزان استفاده از کلاه ايمني در موتورسواران ارتقا يابد. در برنامه هاي آموزشي ارتقادهنده، استفاده از کلاه ايمني، مدل رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته مي تواند به عنوان الگوي نظري براي پيش بيني قصد و استفاده از کلاه ايمني در موتورسواران بکار رود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی