برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات طول تلومر در فازهاي مزمن و بلاستيك لوسمي مزمن ميلوژن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

سابقه و هدف: در سلول هاي پستانداران، طول تلومر و ساختار آن با سرطان ها و پيري سلولي مرتبط مي باشد. كوتاه شدگي پيشرونده طول تلومر در ناپايداري ژنومي نقش دارد و كوتاه شدن آن در طيف وسيعي از سرطان هاي انساني و هم چنين تغيير شكل و پيشرفت برخي بدخيمي هاي خوني گزارش شده است. لوسمي مزمن ميلوژن (CML) در طول دوره بيماري داراي مراحل مختلفي مي باشد. در اين مطالعه جهت بررسي تغييرات طول تلومر، به بررسي لكوسيت هاي خون محيطي بيماران فاز مزمن (CP) و فاز بلاستيكCML (BP) پرداخته شده است.
مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصيفي بود. 14 بيمار
CML فاز مزمن و 7 بيمار فاز بلاستيك كه از فروردين سال 83 به بخش خون بيمارستان شريعتي مراجعه كرده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. طول تلومر در 21 بيمار CML با روش لكه گذاري ساترن در آزمايشگاه مركز تحقيقات خون و پيوند مغز استخوان بيمارستان شريعتي تهران بررسي و با افراد كنترل نرمال هم سن مورد مقايسه قرار گرفتند. جهت تحليل نتايج از رگرسيون خطي و تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد.
يافته ها:
71.43% (47.77 = 95.09 CI) از بيماران CP-CML در هنگام تشخيص، قطعات تكراري تلومري (TRF) كوتاه تر از حد نرمال(متناسب با سن) داشتند. ميانگين طول تلومر در بيماران CP-CML و BP-CML به ترتيب برابر با 6.98±1.26 kb و4.81±1.06 kb  بود كه نسبت به ميانگين طول تلومر در افراد نرمال هم سن (10.27±1.19 kb) داراي كاهش معني دار بود. هم چنين ميانگين طول تلومر در افراد BP-CML اختلاف آماري معني داري را نسبت به CP-CML نشان داد. ميانگين ميزان كوتاه شدگي طول تلومر در بيماران CP-CML و BP-CML نسبت به افراد نرمال هم سن به ترتيب3.31±1.38 kb  و5.27±0.9 kb  بود.
نتيجه گيري: تفاوت معني دار آماري ميانگين طول تلومر بيماران
CP-CML و BP-CML نسبت به افراد نرمال هم سن و تفاوت آشكار اندازه TRF در فاز مزمن و بلاستيك مي تواند در پيشگويي تغيير فاز بيماري از مزمن به بلاستيك كمك كننده باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی