برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  18 , شماره  3 ; از صفحه 582 تا صفحه 588 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات انالاپريل و لوزارتان بر کاهش سطوح هموگلوبين در بيماران پيوند کليه اي مطابق با پلي مورفيسم سيستم رنين- آنژيوتانسين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کاربردی- دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 
چکیده: 

پيش زمينه و هدف: اثرات بلوک سيستم رنين- آنژيوتانسين بر کاهش غلظت هموگلوبين در بيماران پيوند کليه اي جاي ترديد است. در بررسي حاضر تاثير داروهاي انالاپريل و لورازتان بر روي غلظت هموگلوبين مطابق با پلي مورفيسم سيتسم رنين- آنژيوتانيسن مورد ارزيابي قرار گرفته است.
مواد و روش کار: بعد از تعيين پلي مورفيسم هاي سيتسم رنين- آنژيوتانسين، شامل ژنوتيپ آنزيم مبدل آنژيوتانسين
(I/D)، آنژيوتانسينوژن (M235T) و رسپتور نوع 1 آنژيوتانسين (A1166C) II توسط واکنش زنجيره اي پلي مراز، 70 بيمار پيوند کليه اي به صورت تصادفي به چهار گروه تقسيم شدند، گروه اول ۱۵) بيمار( و دوم  (۲۰ بيمار( به ترتيب تنها با 10mg/d انالاپريل و 50mg/d لوزارتان درمان شدند. گروه سوم (۱۳ بيمار( به عنوان کنترل مثبت هر دو اين داروها را با همان دوز دريافت کردند و گروه چهارم (۲۲ بیمار) به عنوان کنترل منفي هيچ دارويي دريافت نکردند. پروتکل درماني به مدت 16 هفته ادامه داشت. شمارش سلول هاي خوني (CBC) قبل از درمان و سپس هر دو ماه اندازه گيري شد. در اين مطالعه P<0.05 به عنوان رابطه معني دار شناخته شده است.
نتايج: درمان براي چهار ماه سطوح هموگلوبين را در گروه هاي کنترل مثبت
)کاهش از 14.15±0.94g/dl به 12.06±0.66g/dl، (p=0.000)، انالاپريل )کاهش از 14±0.86g/dl به 13.11±0.82g/dl، (p=0.02، و لوزارتان )کاهش از 14.12±0.90g/dl به 12.10±3.25g/dl، (p=0.01 کاهش داد. در گروه کنترل منفي هيچ تغيير معني داري در سطح هموگلوبين وجود نداشت )تغيير از 13.55±0.70g/dl به 13.36±0.69g/dl، (p=0.22 اما هيچ کدام از رژيم هاي دارويي ذکر شده در کاهش سطوح هموگلوبين بر همديگر ارجحيت نداشتند (p=0.21). ژنوتيپ DD پلي مورفيسم آنزيم مبدل آنژيوتانسين تنها ژنوتيپ از ژنوتيپ هاي پلي مورفيسم سيتسم رنين- آنژيوتانسين در ارتباط با غلظت بالاي هموگلوبين بود 14.29±0.41g/dl) در ژنوتيپ DD در مقابل با 13.44±0.76g/dl، P=0.04 در ژنوتيپ غير (DD. اما هيچ کدام از پلي مورفيسم هاي ذکر شده تاثيري در کاهش سطوح هموگلوبين مطابق با رژيم هاي درماني ذکر شده نداشتند.
بحث و نتيجه گيري: نتايج ارزشمند اين مطالعه حاکي از آن است که دوز پايين داروهاي انالاپريل و لوزارتان بدون در نظر گرفتن پلي مورفيسم سيستم رنين- آنژيوتانسين مي تواند سطوح هموگلوبين را کاهش دهد. با اين وجود ژنوتيپ
DD پلي مورفيسم آنزيم مبدل آنژيوتانسين از غلظت هموگلوبين بالايي برخوردار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 180
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی