5 SID.ir | بررسي اثرات مهاري عصاره اتانولي گياه کوشنه (قسط شيرين) (Alpinia galanga L) بر رده سلول سرطاني روده بزرگ انسان (HT-29) و رده سلول غير سرطاني فيبروبلاست موش (L929)
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات مهاري عصاره اتانولي گياه کوشنه (قسط شيرين) (Alpinia galanga L) بر رده سلول سرطاني روده بزرگ انسان (HT-29) و رده سلول غير سرطاني فيبروبلاست موش (L929)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، بیمارستان قائم، دانشکده پزشکی، ساختمان فیزیولوژی- فارماکولوژی، بخش فیزیولوژی، کد پستی: 99199-91766
 
چکیده: 

هدف: در مطالعات فراواني ترکيبات ضد سرطاني متعددي در گياه کوشنه )قسط شيرين( (Alpinia galanga L) شناسايي شده است که اثرات ضد سرطاني اين ترکيبات در نتيجه شکار راديکال هاي آزاد، تعديل و مهار فعاليت هاي آنزيمي و سميت سلولي است. هدف از اين پژوهش بررسي اثر عصاره اتانولي ريزوم هاي گياه کوشنه بر رشد و تکثير رده سلول هاي سرطان روده بزرگ انسان (HT-29) به عنوان تجربي و رده سلول هاي سالم فيبروبلاست موش (L929) به عنوان کنترل در محيط کشت مي باشد.
مواد و روش کار: عصاره اتانولي تهيه شده از ريزوم هاي گياه کوشنه به روش سوکسله با غلظت هاي معادل 250، 500، 750، 1000 و 1500 ميکروگرم از پودر خشک ريزوم ها بر ميلي ليتر در مجاورت سلول هاي کشت داده شده در پليت ها اثر داده شد. با مشاهده مستقيم ميکروسکوپ معکوس و عکس برداري، اطلاعات مورفولوژيک
)شکل سلولي، ميزان گرانولوسيتي سلول و ميزان چسبندگي به سطح( براي هر دو رده سلول هاي HT-29 و L929 در محيط کشت جمع آوري گرديد. در بخش ديگر از پژوهش سلول هاي کشت شده از هر دو رده مذکور با روش MTT در سه روز متوالي مورد بررسي قرار گرفت و درصد سلول هاي زنده در هر يک از دو رده سلولي و براي هر يک از غلظت هاي مورد استفاده از عصاره به صورت Mean±SD محاسبه و ثبت شد. يافته ها با استفاده از نرم افزارهاي Instat و SPSS و با روش One-way ANOVA و متعاقبا تست Tukey-Kramer و student-test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و هر جا که p<0.05 بود تفاوت ها معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که عصاره اتانولي گياه کوشنه بر رشد و تکثير رده سلول هاي سرطاني روده بزرگ انسان
HT-29 اثر مهاري دارد در حالي که بر رشد و تکثير رده سلول هاي سالم فيبروبلاست موش L929 چنين اثري را نشان نمي دهد. IC50 سلول هاي HT-29 در فواصل 24 و 48 برابر 500 و در 72 ساعت حدود 250 ميکروگرم از پودر خشک بر ميلي ليتر مي باشد.
نتيجه گيري: با توجه به اثرات مهاري عصاره اتانولي ريزوم هاي گياه کوشنه
)قسط شيرين( بر رشد و تکثير رده سلول هاي سرطاني روده بزرگ انسان و عدم وجود چنين اثري بر سلول هاي سالم فيبروبلاست به نظر مي رسد که اين عصاره ممکن است در پيشگيري و يا درمان سرطان روده بزرگ موثر باشد و شايد بتوان از عصاره اتانولي گياه کوشنه )قسط شيرين( يا ترکيبات آن در درمان سرطان روده بزرگ در بيماران نيز استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 314
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی