برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان آگاهي هاي تغذيه اي زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان بابل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، دانشگاه علوم پزشکی، بخش پزشکی اجتماعی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: وضع تغذيه مادر بر روي بارداري او تاثير مي گذارد، بنابراين رژيم غذايي مادر در اين دوران بايد متعادل و متنوع و با استفاده از 4 الي 5 گروه اصلي غذايي بوده و از كم خوري و پرخوري پرهيز شود. هدف از مطالعه حاضر، تعيين ميزان آگاهي هاي تغذيه اي زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي، درماني شهر بابل مي باشد.
مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعي بر روي
247 زن باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شهر بابل انجام شد. براي هر يك از زنان مراجعه كننده دو پرسشنامه استاندارد شامل آگاهي هاي تغذيه اي و مشخصات عمومي مادر به روش مصاحبه حضوري (چهره به چهره) توسط پرسشگران آموزش ديده و مجرب تكميل گرديد. ارزيابي آگاهي هاي تغذيه اي زنان باردار با استفاده از معيارهاي خوب، متوسط و ضعيف انجام شد. امتياز (70-50) بعنوان معيار خوب، امتياز (49-29) به عنوان معيار متوسط و امتياز (28-20) بعنوان معيار ضعيف در نظر گرفته شد.
يافته ها: در مجموع
(%65.6) زنان باردار آگاهي تغذيه اي در حد متوسط داشتند. مهمترين منبع كسب اطلاعات زنان باردار در رابطه با غذا و تغذيه (%32) از طريق پرسنل بهداشتي- درماني و %29.6 از طريق راديو و تلويزيون بوده است. ارتباط معني داري بين ميانگين سن زنان با سطح كلي آگاهي تغذيه اي آنها يافت نشد (r=0.117). هم چنين بين درآمد ماهيانه و تعداد حاملگي با سطح كلي آگاهي تغذيه اي همبستگي معني داري مشاهده نشد ولي ارتباط بين سطح كلي آگاهي هاي تغذيه اي با تحصيلات زنان معني دار بود (p=0.002).
بحث و نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه سطح اطلاعات تغذيه اي زنان باردار در حد متوسط بود. لذا ارتقا آگاهي هاي تغذيه اي مادران در طي اين دوران توسط بهورزان، ساير كاركنان بهداشتي- درماني و رسانه هاي گروهي بسيار ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی