برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  18 , شماره  2 ; از صفحه 112 تا صفحه 124 .
 
عنوان مقاله: 

رفتار پتاسيم در سه نوع خاك با ظرفيت تبادل كاتيوني متفاوت تحت كشت گياه ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
در اين بررسي سه نوع خاك با ظرفيت تبادل كاتيوني و بافت متفاوت از افقهاي سطحي خاكهاي تحت كشت اطراف شهرستان كرج انتخاب گرديد. ظرفيت تبادل كاتيوني خاك‌ها به ترتيب 2/6، 6/13 و 8/18 سانتي‌مول بار بر كيلوگرم و بافت آنها شني، لوم-رسي و لوم-رسي-سيلتي و مقدار پتاسيم قابل جذب اوليه خاك‌ها 164، 256 و 328 ميلي‌گرم بر كيلوگرم خاك اندازه‌گيري شد. از هر يك از خاك‌ها، تعداد 27 گلدان 16 كيلوگرمي تهيه و آزمايش بصورت فاكتوريل با دو فاكتور نوع خاك باظرفيت تبادل كاتيوني مختلف و تيمارهاي كود پتاسيمي و يك تيمار اضافه كه در آن گياه كشت نگرديده و كود پتاسيمي نيز مصرف نشد، در قالب طرح كاملاً تصادفي با سه تكرار در شرايط گلخانه‌اي انجام گرفت. در هر گلدان، دو دانه ذرت( .Zea mays L) رقم CS103 كاشته و پس از 10 هفته محصول برداشت گرديد و مقادير پتاسيم و منيزيم در اندام هوايي گياه اندازه‌گيري شد. پس از برداشت گياه از خاك، كليه گلدانها نمونه‌برداري و ميزان پتاسيم قابل جذب خاك در آنها تعيين گرديد. نتايج حاصل از مقايسه آماري نشان داد با توجه به مقادير پتاسيم قابل جذب اوليه موجود در خاك‌ها، وزن خشك اندام هوايي و جذب كل پتاسيم در اندام‌هاي هوايي ذرت تحت تأثير تيمارهاي مختلف كود پتاسيمي قرار نگرفت. اما اين تيمارها در سطح 5 درصد بر غلظت پتاسيم در اندام هوايي تأثير معني‌دار داشت. همچنين تيمارهاي پتاسيمي بر جذب منيزيم تاثير معني‌دار نشان ندادند. مقايسه مقادير پتاسيم قابل جذب خاكها قبل از كاشت با بعد از برداشت نشان داد مقدار پتاسيم قابل جذب خاك در طول دوره رشد، كاهش داشته است. با كم كردن مجموع مقدار پتاسيم قابل جذب خاك بعد از برداشت و مقدار پتاسيم خارج شده توسط اندام هوايي گياه از مجموع مقدار پتاسيم قابل جذب اوليه خاك و مقدار پتاسيم اضافه شده به خاك، فاكتوري بنام تغييرات پتاسيم (ΔK) ‌تعريف و موازنه پتاسيم بر اساس آن بررسي شد. منفي بودن ΔK در تمامي تيمارهاي هر سه خاك نشان داد در طول دوره رشد، پتاسيم خاك از بخش غير تبادلي آزاد گرديده است. نتايج نشان داد بين ΔK خاك‌هاي با ظرفيت تبادل كاتيوني متفاوت و مقدار پتاسيم افزوده شده به خاك روابطي از نوع تابع درجه دوم برقرار است كه اين روابط در سطح يك درصد معني‌دار گرديد. رفتار خاك‌هاي با ظرفيت تبادل كاتيوني كم و متوسط با يكديگر مشابه بوده ولي با رفتار خاك با ظرفيت تبادل كاتيوني زياد، تفاوت داشت. بررسي تأثير ميزان مصرف پتاسيم بر ΔK نشان داد با افزايش مقدار پتاسيم، ΔK به سمت صفر ميل نموده و در خاك با ظرفيت تبادل كاتيوني كم، ΔK با مصرف مقادير كمتري از كود پتاسيمي به صفر نزديك گرديد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 266
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی