برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  13 , شماره  1 ; از صفحه 5 تا صفحه 15 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تجزيه و تحليل سوالات آزمون هاي پايان ترم بر كيفيت طراحي سوال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: تجزيه و تحليل سوالات فرآيندي است كه كيفيت و كميت سوالات و كل آزمون با آن ارزيابي مي شود. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان تاثير تجزيه و تحليل سوالات آزمون هاي پايان ترم بر كيفيت طراحي سوال توسط اعضاي هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام گرفته است.
روش بررسي: بررسي حاضر يك مطالعه نيمه تجربي است. در اين مطالعه سوالات آزمون يكي از دروس تدريس شده توسط هر يك از اعضاي هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران در نيمسال دوم 84-83 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج همراه توصيه هاي آموزشي به صورت يك جزوه به هر يك از آنان ارايه شد. سپس در نيمسال اول 85-84، سوالات طرح شده توسط همان اعضاي هيات علمي تجزيه و تحليل و با نتايج نيمسال 84-83 مقايسه گرديد. از تعداد 33 نفر عضو هيات علمي 27 نفر قبل از مداخله و 21 نفر بعد از مداخله در تحقيق شركت كردند. ابزار گردآوري داده ها چك ليست پنج قسمتي شامل فرم ظاهري متن سوالات و گزينه ها، فرم ظاهري كل آزمون، روايي محتوا، سطح سوال در حيطه شناختي و نكات اجرايي آزمون بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري t، پيرسون، اسپيرمن و آزمون دقيق فيشر استفاده شد.
يافته ها: قبل از مداخله 1056 سوال و بعد از مداخله 803 سوال مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج مقايسه شد. بين شكل متن سوالات و گزينه ها (P<0.001)، سطح سوالات در حيطه شناختي (P<0.05)، و تحليل گزينه هاي انحرافي (P<0.001) قبل و بعد از مداخله اختلاف معنادار آماري وجود داشت. اما بين ضريب دشواري و ضريب تميز سوالات، شكل آزمون، روايي محتوا و نكات اجرايي آزمون ها قبل و بعد از مداخله اختلاف معناداري وجود نداشت. همچنين آزمون آماري پيرسون ارتباط آماري معناداري بين متغيرهاي سن (r=-0.535 P<0.004) و سابقه كار (r=-0.546 P<0.003) با ضريب دشواري نشان داد.
نتيجه گيري: مقايسه وضعيت كمي و كيفي سوالات طراحي شده پايان ترم توسط اعضاي هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي در دو نيم سال مقطع كارشناسي نشان داد كه ارايه نتايج تجزيه و تحليل سوالات به همراه جزوه هاي آموزشي به اعضاي هيات علمي در ارتقاي طراحي سوالات از جنبه هاي شكل متن سوالات و گزينه ها، سطح سوالات در حيطه شناختي و گزينه هاي انحرافي نقش مثبت داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 577
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی