مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
شريف :   1373 , دوره  14 , شماره  15 ; از صفحه 18 تا صفحه 22 .
 
عنوان مقاله: 

محيط زيست و توسعه پايدار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است