برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير تفاوت نمرات ارزشيابي ارايه شده توسط دانشجويان و مسوولين بر نمره كل ارزشيابي اعضاي هيات علمي در دانشگاه علوم پزشكي شهركرد- 1383

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هيات علمي بعنوان يک عامل مهم در نظام آموزشي سهم به سزایي دارد و ارزشيابي از کيفيت فعاليتهاي علمي– آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه در بالا بردن سطح کيفيت فعاليت آنان و کمک به مديران در تصميم گيريهاي صحيح مفيد است. مسووليت و تعهد دانشگاه در قبال جامعه، نياز به اتخاذ تصميم در مورد انتخاب، گزينش، تداوم اشتغال و ارتقاي اساتيد و تمايل خود اساتيد به آگاهي از اثر بخشي تدريس و راهکارهاي بهبود آن از دلایل ضرورت ارشيابي هستند. جهت ارزشيابي از يک استاد راههاي متعددي وجود دارد و ارزشيابي از کيفيت تدريس مي تواند توسط خود استاد، همکاران، مديران گروههاي آموزشي و دانشجويان صورت پذيرد. در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد اين امر توسط دانشجويان و مسوولين شامل مدير گروه آموزشي و معاون آموزشي دانشکده و بيمارستان در دو دانشکده پزشکي و پرستاري و مامایي انجام مي شود و مدير گروه نيز توسط ریيس دانشکده ارزشيابي مي گردد. با توجه به وجود تفاوت عقيده اساتيد در تاثير ارزشيابي دانشجويان و مسوولين بر نمره ارزشيابي، اين مطالعه به منظور تعيين ميزان تاثير و اختلاف بين نمرات ارزشيابي ارایه شده توسط دانشجويان و مسوولين دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد به منظور بهبود کيفيت روند ارزشيابي صورت پذيرفت.
روش و ابزار: مطالعه حاضر مطالعه اي توصيفي- تحليلي به روش مقطعي است که بر روي نمرات ارزشيابي اساتيد هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد در 3 نيمسال تحصيلي (نيمسال دوم 82–81، نيمسال اول و دوم 83– 82) صورت پذيرفت. اطلاعات لازم که نمرات خام و ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان و مسوولين در 3 نيمسال تحصيلي (به تفکيک گروههاي پايه، باليني و پرستاري و مامایي) بود از مستندات مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه استخراج گرديد و از طريق نرم افزار SPSS 11  و آزمونهاي آماريt مستقل و آناليز واريانس يکطرفه تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: ميانگين نمره ارزشيابي ارایه شده توسط دانشجويان پايه در 3 نيمسال متوالي ذکرشده به ترتيب 15/16، 47/16، 37/16 ميباشد. ميانگين نمره ارزشيابي ارایه شده توسط دانشجويان باليني به ترتيب 42/17، 35/16، 02/17 و ميانگين نمره ارزشيابي ارایه شده توسط دانشجويان پرستاري و مامايي به ترتيب 91/15، 98/16، 07/16 است. ميانگين نمره ارزشيابي مسوولين پايه به ترتيب 22/17، 57/18، 53/18 بوده و مسوولين باليني به ترتيب با ميانگين 12/16، 41/17، 3/16 اساتيد زير مجموعه خود را ارزشيابي نموده اند.
ميانگين نمره ارزشيابي مسوولين پرستاري و مامايي نيز به ترتيب 87/18، 39/18، 47/18 مي باشد. آزمون  tنشان داد که بين ميانگين نمرات دانشجويان و مسوولين در مجموع اين 3 نيمسال اختلاف معني دار با 0.05>P وجود دارد. که اين اختلاف به تفکيک در گروه پرستاري و مامایي باP=0/03  معني دار بوده ولي در مورد گروه پايه (P=0/052)  و باليني (P=0.55) معني دار نبود. آزمون آناليز واريانس يکطرفه نشانگر عدم وجود اختلاف معني دار بين نمرات ارزشيابي دانشجويان سه گروه بود ولي بين نمرات مسئولين 3 گروه اختلاف معني دار وجود داشت (P=0/019).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که بين ارزشيابي يک استاد توسط دانشجويان و مسوولين اختلاف وجود دارد و ارزشيابي دانشجويان از ثبات بيشتري برخورداراست. (بررسي موردي گاها نشانگر وجود اختلاف زياد بين اين دونوع ارزشيابي است). به نظر مي رسد اين اختلاف در گروه پرستاري و مامايي و سپس گروه پايه بيشتر وجود دارد و ارزشيابي مسوولين اين دو گروه نسبت به ارزشيابي دانشجويان از سطح بالاتري برخوردار است. شايد يکي از دلايل اين امر حضور بيشتر اساتيد گروه پايه و پرستاري و مامايي و داشتن و گذاشتن زمان بيشتر درامور محوله از طرف مسوولين است. هر چنداطلاع دقيق از دلايل اين مساله نياز به بررسي بيشتر دارد ولي به نظر ميرسد در صورت رتبه بندي نمرات اساتيد در کل دانشگاه بايد به وجود اين اختلاف توجه نمود.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی