سلولهاي TH1(Q3)سرطان پستان متاستاتيک(Q3)سرطان پستان غيرمتاستاتيک(Q3)اينترلوکين(Q2)اينترفرون گاما(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1386 , دوره  14 , شماره  57 ; از صفحه 113 تا صفحه 120 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقادير سرمي اينترفرون گاما، اينترلوكين 12 و درصد سلولهاي ايمني CD8، CD4 و NK در زنان مبتلا به سرطان پستان متاستاتيك، غيرمتاستاتيك و افراد سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، تقاطع بزرگراه شهید همت و چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: سيستم ايمني، توانايي پاسخ به بسياري از تومورها را داراست، علاوه بر اين، سايتوكين هايي نظير اينترلوكين (Interleukin IL-12)12 و اينترفرون گاما (Interferon=IFN-g) در ايمني تومورها شركت دارند و داراي اثرات ضدتوموري موثري مي باشند. IL-12 سبب تمايز سلولهاي TH1 و توليد IFN-gمي گردد. IFN-g نيز بر توليد IL-12 از سلولهاي فاگوسيتي مي افزايد، بعلاوه در ايجاد پاسخ هاي ايمني سلولي نقش مهمي دارد. در اين مطالعه مقادير سرمي IL-12 و IFN-g و درصد سلولهاي توليد كننده ] IFN-gلنفوسيت هاي CD4+ و CD8+ و سلولهاي [(Natural Killer cells) NK در مبتلايان به سرطان پستان غيرمتاستاتيك و متاستاتيك و افراد بظاهر سالم، به منظور يافتن ارتباط مقادير آنها با بروز بيماري و گسترش آن، بررسي و مقايسه شده است، علاوه بر اين، با شمارش سلولهاي توليد كننده اين سايتوكين ها مشخص شد كه تغيير احتمالي در مقادير سايتوكين، مربوط به تغيير در تعداد اين سلولها است يا عملكرد آنها تحت تاثير بوده است.
روش بررسي: از 50 بيمار مبتلا به سرطان پستان قبل از درمان كه به بيمارستان هاي دكتر شريعتي و دي مراجعه كرده بودند، بعد از تكميل فرمهاي اطلاعاتي، نمونه گيري شد و نمونه هاي خون تام و سرم براي انجام آزمايشات به گروه ايمونولوژي منتقل گرديد. بيماران بر اساس
Stage بيماري به دو گروه غيرمتاستاتيك (Stage I, II) شامل 30 بيمار و متاستاتيك (Stage III, IV) شامل 20 بيمار تقسيم شدند، همچنين 26 فرد بظاهر سالم به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند. مقادير سرمي سايتوكين ها، به روش الايزا و درصد سلولها، به روش فلوسايتومتري و به كمك آنتي بادي هاي دو رنگي بر ضد شاخص هاي CD4/CD8 و CD3/CD16+CD56 تعيين شد. نوع مطالعه، توصيفي از نوع مقطعي مقايسه اي است. نتايج يافته هاي پارامتريك، با آزمون One way Anova و يافته هاي غيرپارامتريك، با آزمون Mann whitney و kruskal wallis مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: مقادير سرمي اينترلوكين 12 در گروه متاستاتيك در مقايسه با گروه كنترل افزايش معني داري نشان داد
(P=0.017) و مقادير اينترفرون گاما در بيماران، در همان محدوده گروه كنترل بود. درصد لنفوسيت هاي CD4+ خون محيطي در بيماران گروه غيرمتاستاتيك و متاستاتيك در مقايسه با گروه كنترل كاهش معني داري داشت (به ترتيب P برابر 0.022 و 0.037) ولي درصد لنفوسيت هاي CD8+ و سلولهاي NK تفاوت معني داري نداشت.
نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهد كه با وجود كاهش درصد لنفوسيت هاي
CD4+ در بيماران، به علت فعال شدن سيستم هومئوستاز جبراني و افزايش مقادير IL-12، در مقادير IFN-g تغييري ايجاد نشده بود، لذا به نظر مي رسد كه افزايش مقادير سرمي IL-12 با پيشرفت بيماري مرتبط باشد ولي مقادير سرمي IFN-g در پيشرفت بيماري تاثير قابل توجهي نداشته باشد. پاسخ ايمني سلولي در اين بيماران در مقايسه با افراد بظاهر سالم، اختلال و نقص مهمي را نشان نداد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

شکرابی، م.، و بهار، ب.، و به بین، م.، و عطری، م.، و فلک، ر.، و ایمانی، م.، و دانش، پ. (1386). بررسی مقادیر سرمی اینترفرون گاما, اینترلوکین 12 و درصد سلولهای ایمنی CD8, CD4 و NK در زنان مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک, غیرمتاستاتیک و افراد سالم. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 14(57), 113-120. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70039Vancouver : کپی

شکرابی مهدی، بهار بابک، به بین مریم، عطری مرتضی، فلک رضا، ایمانی محسن، دانش پریوش. بررسی مقادیر سرمی اینترفرون گاما, اینترلوکین 12 و درصد سلولهای ایمنی CD8, CD4 و NK در زنان مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک, غیرمتاستاتیک و افراد سالم. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1386 [cited 2021April18];14(57):113-120. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70039IEEE : کپی

شکرابی، م.، بهار، ب.، به بین، م.، عطری، م.، فلک، ر.، ایمانی، م.، دانش، پ.، 1386. بررسی مقادیر سرمی اینترفرون گاما, اینترلوکین 12 و درصد سلولهای ایمنی CD8, CD4 و NK در زنان مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک, غیرمتاستاتیک و افراد سالم. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 14(57), pp.113-120. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=70039>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 358 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی