برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  4 ; از صفحه 827 تا صفحه 837 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کاريوتيپي برخي از ژنوتيپ هاي جو بدون پوشينه (.Hordeum vulgare L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد
 
چکیده: 

در اين مطالعه، براي بررسي کاريوتيپ تعداد بيست ژنوتيپ جو بدون پوشينه از تکنيک اسکواش و رنگ آميزي با استو کارمن 2% استفاده شد. پارامترهاي کروموزومي از جمله طول بازوي بل ند، طول بازوي کوتاه طول کروموزوم، نسبت بازوها، نسبت طول بازوي کوتاه به بلند، درصد شکل کروموزوم، درصد شکل کلي کاريوتيپ، طول کل کروماتين و تعداد ماهواره ها براي هر ژنوتيپ مورد مطالعه قرار گرفتند. براي بررسي تنوع پارامترهاي سيتوژنتيکي، ژنوتيپ ها به صورت آزما يش فاکتوريل در قالب طرح پايه کام لا تصادفي با پنج تکرار مورد بررسي قرار گرفتند. در اين آزمايش فاکتور ژنوتيپ (در 20 سطح) و فاکتور کروموزوم (در 7 سطح) بررسي شد. ژنوتيپ ها از لحاظ طول بازوي بلند، طول بازوي کوتاه و طول کروموزوم با يکديگر تفاوت معني داري را نشان دادند ولي از لحاظ پارامترهاي نسبت بازوها، نسبت طول بازوي کوتاه به بلند و درصد شکل کروموزوم تفاوت قابل ملاحظه اي بين ژنوتيپ ها مشاهده نشد. بين کروموزوم هاي مختلف هر ژنوتيپ از لحاظ تمام پارامترها تفاوت معني داري وجود داشت. مقايسه بين ژنوتيپي و بين کروموزومي براي ميانگين هاي پارامترهاي اندازه گيري شده با روش دانکن انجام شد. تمام ژنوتيپ ها ديپلوئيد (2n=2x=14) و از لحاظ خصوصيات کاريوتيپي اختلافات فاحشي بين آنها مشاهده گرديد. بزرگترين کروموزوم و بيشترين طول کروماتين متعلق به ژنوتيپ 13 و کمترين اين مقادير مربوط به ژنوتيپ 4 بود. تقارن کاريوتيپ ها بر اساس روش استيبنزمحاسبه گرديده و کاريوتيپ تمام ژنوتي پ ها در کلاس 1A قرار گرفتند. نوع کروموزوم بر اساس روش لوان و همکارانش مورد ارزيابي قرار گرفت و همه کروموزو م هاي ژنوتيپ ها از نوع متاسنتريک (m) تشخيص داده شدند. نوع کروموزوم ها در همه ژنوتي پهاي مورد مطالعه با کلاس استيبنز کاملا مطابقت داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 170
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی