برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
شهريور 1384 , دوره  28 , شماره  1 ; از صفحه 127 تا صفحه 136 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه باروري و تعيين گرده دهنده مناسب براي زيتون محلي دزفول (Olea europaea L., Oleaceae Hoffsgg.& Link) در شمال خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور تعيين رقم گرده زا براي زيتون محلي دزفول با استفاده از گرده هاي ارقام محلي گرگان 2، محلي گرگان 3، مانزانيلا، سويلانا، كالامان و زيتون محلي دزفول، طرحي در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با شش تيمار و چهار تكرار، طي سال هاي 79 و 80 در مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد دزفول اجرا شد. بدين منظور چهار اصله زيتون بار ده رقم محلي دزفول كه وضعيت تقريبا يكساني از نظر سن و موقعيت داشتند، بعنوان چهار بلوك يا تكرار انتخاب شدند. خوشه هاي گل در اين اصله ها پس از حذف گل هاي نر و اخته كردن گل هاي كامل با استفاده از گرده هاي جمع آوري شده از ساير ارقام گرده افشاني شده و بلافاصله پاكت گذاري شدند. ميوه هاي تشكيل شده حاصل از گرده افشاني با گرده هاي ارقام مختلف، در زمان سخت شدن هسته ها (اواسط خرداد ماه) شمارش و درصد تشكيل ميوه تعيين شده و پس از تبديل داده ها به ارك سينوس، تجزيه واريانس نتايج انجام گرفت. نتايج نشان داد كه نوع گرده در ميزان تشكيل ميوه زيتون محلي دزفول از نظر آماري در سطح 1% معني دار است و با استفاده از برخي گرده هاي غير مي توان ميزان تشكيل ميوه را در آن بطور معني داري افزايش داد. مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف نشان داد كه تشكيل ميوه در كليه تيمارها بجز تيمار استفاده از گرده هاي زيتون رقم سويلانا ، با تيمار مادگي هاي خود گرده افشاني شده زيتون محلي دزفول ، بطور معني داري بيشتر است. گرچه در هر دو سال اجراي آزمايش، تفاوت معني داري در سطح 1% بين دانه هاي گرده ارقام مانزانيلا ، محلي گرگان2، محلي گرگان3 و كالامان در باروري مادگي هاي زيتون محلي دزفول مشاهده نشد، اما در سال هاي اول و دوم به ترتيب با استفاده از دانه هاي گرده ارقام محلي گرگان 23.49, 2 و محلي گرگان 31.23, 3 درصد از انها بارور شده و به ميوه تبديل شدند، در صورتي كه تنها 7.78 و 9.02 درصد از مادگي هاي خود گرده افشاني شده زيتون محلي دزفول تبديل به ميوه شدند كه نشان دهنده وجود خودناسازگاري در اين رقم مي باشد. تجزيه مركب نتايج دو سال اجراي طرح نشان داد كه اثر سال در ميزان تشكيل ميوه در سطح 1% معني دار نبوده و شدت خود ناسازگاري در دو سال اجراي طرح تقريبا يكسان بوده است. بررسي كمي روغن در ميوه هاي تشكيل شده نشان داد كه تفاوت معني داري در سطح 1% بين ميزان روغن ميوه هاي حاصل از تلاقي هاي مختلف وجود نداشته و ميزان روغن در ماده خشك ميوه ها بين 51.3 تا 54 درصد مي باشد. بررسي هاي مربوط به باروري در زيتون محلي دزفول نشان داد كه درصد گل هاي كامل در همه سالها يكسان نبوده و بين 20 تا 34 درصد تغيير مي يابد و مابقي، گل هاي نر هستند. همچنين بين 3.04 تا 3.4 درصد از كل گل ها در گرده افشاني آزاد تبديل به ميوه شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی