برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه پزشكان عمومي در مورد وضعيت و انگيزه هاي شركت كنندگان در برنامه هاي بازآموزي و چگونگي اجراي آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بلوار ولی عصر، ساری
 
چکیده: 

مقدمه: آگاهي از ديدگاه مخاطبين برنامه هاي آموزش مداوم در مورد جنبه هاي مختلف اين برنامه اهميت ويژه اي دارد. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين وضعيت اجراي برنامه هاي آموزش مداوم از ديدگاه پزشكان عمومي و انگيزه آنها از شركت در آن بود.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي، جامعه مورد مطالعه، پزشكان عمومي شركت كننده در برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي مازندران از مهر تا اسفند 1383 بودند كه از بين آنها تعداد 150 نفر با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه اي خودايفا شامل فهرستي از ويژگي هاي برنامه هاي آموزش مداوم، وضعيت مطلوب و انگيزه آنان از شركت در چنين برنامه هايي بود. تجزيه و تحليل و مقايسه ها با آزمون مجذور كاي در نرم افزار
SPSS انجام شد.
نتايج: انگيزه اصلي از شركت در برنامه هاي بازآموزي در 60 درصد افراد، كسب امتياز و در 28 درصد آنها تحكيم اطلاعات قبلي و كسب اطلاعات جديد بود. از نظر
56.5 درصد برنامه ها بهتر است در چند روز متوالي برگزار شود، ميانگين تعداد روزهاي مطلوب 2.3±0.93 روز بوده و 64 درصد افراد سه روز آخر هفته را براي برگزاري برنامه مناسب مي دانستند. هشتاد و نه درصد آنها نيازسنجي از پزشكان عمومي را براي انتخاب عناوين مناسب مي دانستند، و 58 درصد تركيبي از روش مكاتبه اي و حضوري را روش آموزش مطلوب مي دانستند. چهارده درصد افراد وضعيت برنامه ها را ضعيف، 66 درصد متوسط و 20 درصد خوب ارزيابي كردند. شصت درصد رشته داخلي را بيشترين نياز دانسته و 56.5 درصد خواستار برگزاري كارگاه احياي قلبي- تنفسي بودند.
نتيجه گيري: اكثر پزشكان عمومي با انگيزه هاي غير علمي در برنامه هاي آموزش مداوم شركت مي كنند و وضعيت مورد انتظال آنها در برخي موارد با وضع موجود تفاوت دارد. برنامه ريزي آموزش مداوم بر اساس نيازها و شرايط پزشكان شركت كننده در اين برنامه ها، مي تواند منجر به افزايش انگيزه و بهره وري اين برنامه ها شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی