برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  37 , شماره  5 ; از صفحه 839 تا صفحه 847 .
 
عنوان مقاله: 

كاليبراسيون منگنز تحت شرايط مزرعه اي و نقش آن در عملكرد سويا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 
چکیده: 

آزمايش مزرعه اي در 20 مزرعه از مزارع مختلف سويا كاري شرق استان مازندران در سال هاي 1379 و 1380 اجرا گرديد. مزارع مورد مطالعه داراي كربنات كلسيم معادل از 5 تا 39 درصد و منگنز قابل جذب از 1.56 تا 9.10 ميلي گرم در كيلوگرم بود. آزمايش در هر مزرعه در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شد و تيمارهاي اين تحقيق شامل 20 خاك (مزرعه) و دو سطح منگنز (صفر و 40 كيلوگرم سولفات منگنز در هكتار) بود كه مجموعا در 120 كرت آزمايشي انجام شد. پس از انجام آزمون خاك كليه كودها قبل از كاشت به خاك اضافه و با ديسك زير خاك گرديد. حد بحراني منگنز عصاره گيري شده با DTPA در خاك از طريق روش تصويري كيت- نلسون و ميچرليخ- بري تعيين گرديد. نتايج آزمايش مزرعه اي نشان داد مصرف سولفات منگنز عملكرد دانه، غلظت و جذب كل منگنز در كاه و دانه سويا را افزايش داد. بطوريكه مصرف سولفات منگنز در يكي از مزارع سوياكاري شده موجب افزايش 46 درصدي عملكرد دانه سويا (عملكرد دانه سويا در قطعه شاهد 2067 بود و با مصرف سولفات منگنز دريكي از مزارع سوياكاري شده كه غلظت منگنز قابل استفاده آن بسيار پايين بود به 3024 كيلوگرم در هكتار افزايش يافت) گرديد. در همه مزارع سوياكاري شده مصرف سولفات منگنز بطور متوسط عملكرد دانه سويا را 24 درصد نسبت به شاهد افزايش داد كه اين افزايش از نظر آماري در سطح يك درصد معني دار گرديد. مصرف سولفات منگنز وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته و درصد پروتئين دانه را 10, 6.5 و 5.1 درصد در مقايسه با شاهد افزايش داد. با توجه به داده هاي حاصل از تحقيقات مزرعه اي، حد بحراني منگنز در خاك براي دست يابي به 85 درصد حداكثر عملكرد نسبي دانه با استفاده از روش هاي ميچرليخ- بري و كيت- نلسون به ترتيب 3.54 و 4.40 و با 90 درصد عملكرد نسبي به ترتيب 6.20 و 5.10 ميلي گرم در كيلوگرم تعيين گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی