برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  37 , شماره  5 ; از صفحه 811 تا صفحه 820 .
 
عنوان مقاله: 

تجزيه و تحليل كمي زماني اپيدمي هاي بلايت فوزاريومي سنبله گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

به منظور ارايه مدل هاي مناسب براي پيش بيني روند پيشرفت زماني بيماري بلايت فوزاريومي سنبله گندم ناشي از قارچ Fusarium graminearum، بررسي هاي اپيدميولوژيك در قالب آزمايشات مزرعه اي طي دو سال متوالي (81-1380 و 82-1381) در ايستگاه عراقي محله گرگان و با استفاده از ارقام فلات، تجن، زاگرس و يك لاين مقاوم (ليرا) اجرا گرديد. روند توسعه بيماري نسبت به زمان با محاسبه شاخص بيماري (Disease Index) و با استفاده از مدل هاي اپيدميولوژيكي مورد بررسي قرار گرفت. مناسب بودن مدل ها با استفاده از فاكتور ضريب تبيين مدل (R2) و آماره هاي مربوط به خطاي باقيمانده ها شامل حداكثر خطا (ME)، ميانگين ريشه دوم خطا (RMSE)،‌ ضريب تبيين خطا (CD)،‌ كارآيي مدل سازي (EF) و ضريب باقي مانده (CRM) بررسي گرديد. پيشرفت بيماري در شرايط زير سيستم مه پاش با عنايت به آماره هاي ياد شده، در ارقام فلات، تجن و زاگرس با مدل لوگ- لوجستيك بهتر قابل تبيين بود. در لاين مقاوم بيماري پيشرفت قابل ملاحظه اي نداشت. در شرايط خارج سيستم مه پاش با اسپورپاشي، در ارقام فلات و زاگرس مدل لوجستيك به ترتيب با ضريب تشخيص 0.86 و 0.91 بهترين مدل شناخته شد. در رقم تجن، مدل لوگ- لوجستيك با R2=0.84 بعنوان مدل برتر معرفي شد. در اين آزمايشات براي لاين مقاوم، مدل لوگ- لجستيك با R2=0.79 بهترين مدل تشخيص داده شد. در مجموع با بكارگيري شاخص هاي آماري مذكور براي مقايسه مدل هاي مورد مطالعه معلوم شد كه مدل هاي لوجستيك و لوگ- لوجستيك مناسب ترين مدل ها در توصيف روند پيشرفت بيماري تحت شرايط خارج و زير سيستم مه پاش مي باشند. اين اولين گزارش در خصوص ارزيابي مدل هاي پيشرفت زماني بيماري ها با استفاده از پارامترهاي آماري مذكور مي باشد. نتايج اين پژوهش در مقايسه با تحقيقات مشابه در مورد همين بيماري، اهميت كاربرد چنين شاخص هايي را در تشخيص صحيح مدل ها نشان مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 92
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی