برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  11 , شماره  3 ; از صفحه 235 تا صفحه 254 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه برخي از شاخصهاي پايداري خاكدانه با عامل فرسايش پذيري خاك با استفاده از شبيه سازي باران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 
چکیده: 

در حال حاضر براي تخمين ميزان فرسايش و رسوب الگوهاي زيادي متداول گرديده است كه بعضي از آنها بر اساس فرايندهاي فرسايش و برخي ديگر بر اساس معادلات تجربي استوار هستند. عامل فرسايش پذيري يا (Erodibility)، به عنوان يكي از خواص ذاتي خاك در هر دو دسته الگو كاربرد داشته و در برآورد ميزان فرسايش از اهميت زيادي برخوردار است. پژوهشگران متعددي تلاش كرده اند تا رابطه شاخص فرسايش پذيري خاك را با برخي از خواص فيزيكي- شيميايي خاك مورد بررسي قرار داده و نقش مهمترين خصوصيتي را كه در حساسيت خاك به فرسايش وجود دارد تعيين نمايند. از آنجايي كه بسياري از خصوصيات فيزيكي- شيميايي خاك در پايداري خاكدانه ها متبلور است در اين تحقيق تلاش شده تا ارتباط بين عامل فرسايش پذيري يا حساسيت ذاتي خاك به فرسايش در دو الگوي تجربي و فرايندي با برخي از شاخصهاي پايداري خاكدانه ها مانند WSA و MWD مورد بررسي قرار گيرد. دو نوع الگو به نامهاي GUEST از نوع فرايندي و ديگري USLE از نوع تجربي مشهور به معادله جهاني هدر رفت خاك انتخاب گرديد. براي انجام آزمايش چهار نوع متفاوت خاك از نظر ساختار بافتي، از بافت سبك تا سنگين با درجه هاي مختلف از چند حوضه آبخيز كشور نمونه برداري و مورد بررسي قرار گرفت. عمليات شبيه سازي باران روي هر چهار نوع خاك در آزمايشگاه فرسايش و رسوب موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع به عمل آمد. آزمايشهاي شبيه سازي به مدت 20 تا 60 دقيقه بسته به نوع خاك در چهار شدت مختلف بارندگي (25، 35، 50 و 80 ميليمتر در ساعت) و در پنج شيب متفاوت (3، 5، 10، 15 و 20) بر روي هر 4 نمونه خاك انجام شد. عامل فرسايش پذيري در الگو فرايندي GUEST به نام عامل (b) و در الگو تجربي USLE به نام (K) با استفاده از نموگراف ويشماير و اسميت محاسبه گرديد. همچنين پايداري خاكدانه ها در شاخص WSA و MWD در هر 4 نمونه توسط دستگاه الك مرطوب اندازه گيري شد. همبستگي بين اين دو شاخص پايداري و عامل فرسايش پذيري محاسبه شده در هر دو الگو توسط نرم افزار SPSS مورد مقايسه آماري قرار گرفت. نتايج بدست آمده از اين آزمايش نشان داد كه ميانگين وزني قطر ذرات يا MWD با عامل فرسايش پذيري (b) در الگو فرايندي GUEST داراي همبستگي خطي معني دار است، در حالي كه با عامل فرسايش پذيري K از الگو جهاني فرسايش خاك اين همبستگي معني دار نيست. پايداري خاكدانه ها در معيار WSA نيز نشان داد كه طبقه قطري بزرگتر از 0.125 ميليمتر بيشترين همبستگي معني دار را با عامل فرسايش پذيري b در الگوي فرايندي داشته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 217
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی