برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  11 , شماره  1 (ب) ; از صفحه 355 تا صفحه 365 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برخي عناصر پر مصرف و كم مصرف بر اجزاي عملكرد و ديگر صفات زراعي آفتابگردان در يك خاك آهكي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

آفتابگردان (Helianthus annuus L.) نقش مهمي در تامين روغن نباتي مورد نياز كشور دارد و تامين عناصر غذايي گياه در خاك جهت حصول عملكرد بالا و كيفيت مطلوب دانه آن ضروري مي باشد. اين آزمايش به منظور بررسي تاثير تيمارهاي كودي عناصر غذايي پر مصرف و كم مصرف بر عملكرد دانه و ساير صفات زراعي آفتابگردان انجام شد. در اين آزمايش تاثير سيزده تيمار كودي به عنوان فاكتور اصلي بر صفات زراعي دو رقم هيبريد آفتابگردان شامل هاي سان 33 و اروفلور به عنوان فاكتور فرعي در يك آزمايش كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه اثر متقابل معني داري بين تيمارهاي كودي و ارقام وجود داشت و تاثير تيمارهاي كودي وابسته به رقم بود. به طور كلي تمام تيمارهاي كودي داراي عناصر غذايي Mn ,Zn ,Fe ,K ,P ,N موجب كاهش معني دار يا غير معني دار ميانگين هاي قطر طبق، وزن هزار دانه، عملكرد دانه در بوته، عملكرد دانه در واحد سطح در رقم اروفلور گرديد. در رقم هاي سان 33 افزودن عناصر غذايي N ،P و K تاثير معني داري بر عملكرد دانه نداشت. تاثير كودهاي شيميايي داراي Zn يا Mn به صورت مخلوط با خاك و يا محلول پاشي بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد در رقم هاي سان 33 معني دار بود. اضافه كردن كود آهن دار )سكسترون( به خاك موجب افزايش معني دار عملكرد دانه در رقم هاي سان 33 شد، ولي تاثير معني داري بر درصد روغن دانه آن نداشت، به طوري كه در اين رقم تيمارهاي شاهد، NPK و NPK + Fe به ترتيب داراي عملكرد دانه برابر 4946، 5155 و 7090 كيلوگرم در هكتار و مقدار روغن دانه برابر 40.72، 43.10 و 43.07 درصد بودند. تاثير تيمارهاي كودي بر درصد روغن دانه معني دار نبود، بنابراين تغييرات عملكرد روغن در تيمارهاي مختلف ناشي از تغييرات عملكرد دانه آنها مي باشد. ضرايب هم بستگي و تجزيه رگرسيون نشان داد كه تغييرات عملكرد دانه بيشتر و به ترتيب اهميت ناشي از تغييرات وزن دانه و قطر طبق بود. به طور كلي به نظر مي رسد در خاك مورد آزمايش اضافه كردن كود آهن دار به خاك از لحاظ اقتصادي حائز اهميت باشد و مي تواند موجب افزايش عملكرد دانه و روغن در رقم هاي سان 33 شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 267
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی