برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي تغييرات ابعادي آلژينات ايرالژين و باير در دماهاي گوناگون آب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه آموزشی پروتز متحرک
 
چکیده: 

بيان مساله: ماده قالب گيري آلژينات به فراواني دردرمان هاي گوناگون دندانپزشکي مورد استفاده قرار مي گيرد. در آماده سازي اين ماده در مواردي به آب با درجه دماهاي گوناگون نياز است. اين که، آيا تغيير درجه دماي آب بر روي ثبات ابعادي اين ماده اثرگذار است يا نه، پرسشي است که بايد به آن پاسخ داده شود.
هدف: هدف از اين پژوهش بررسي مقايسه اي اثر درجه دماهاي گوناگون آب بر روي ثبات ابعادي آلژينات ايرالژين و آلژينات باير است.
مواد و روش: در اين پژوهش تجربي آزمايشگاهي از الگوي آزمايشگاهي با دو داي فلزي استفاده شد. ماده قالب گيري مورد استفاده، آلژينات ايرالژين و باير بود. قالب ها براي هر ماده در درجه دماهاي 23 درجه سانتي گراد (آب استاندارد)، هشت درجه سانتي گراد (آب سردتر از استاندارد) و 28 درجه سانتي گراد (آب گرم تر از استاندارد) در شرايط يکسان آزمايشگاهي 15 بار تکرار گرديد. براي ماده قالب گيري ايرالژين، روي هم رفته 30 قالب و براي آلژينات باير نيز، 30 قالب به دست آمد. قالب ها با گچ مولدانو
(moldano) در شرايط يکسان ريخته شد و روي هم رفته، 60 الگوي گچي به دست آمد. ارتفاع و قطر هر دو داي و فاصله بيروني دو داي در الگوي گچي به وسيله کوليس ديجيتالي با دقت 0.01 ميلي متر به سه بار اندازه گيري و ميانگين آنها محاسبه شد. ميانگين اختلاف اندازه ها در الگوي گچي با الگوي اصلي و نيز، ميانگين اختلاف اندازه هاي الگوي گچي با يکديگر مقايسه شد و با آزمون ANOVA و t-test و LSD، بود يا نبود اختلاف بررسي گرديد.
يافته ها: در دماي هشت درجه سانتي گراد، همه ابعاد نسبت به الگوي اصلي افزايش نشان داد، اين افزايش در آلژينات ايرالژين در مورد قطر هر دو داي و فاصله بيروني دو داي نسبت به الگوي اصلي معنادار بود، در حاليکه در آلژينات باير تنها افزايش قطر داي کوچک نسبت به الگوي اصلي معنادار بود
(P<0.05). در دماي 23 درجه سانتي گراد، همه ابعاد نسبت به الگوي اصلي کاهش نشان دادند، که اندازه کاهش در مورد آلژينات باير در هيچيک از ابعاد معنادار نبود، ولي در آلژينات ايرالژين تنها در مورد ارتفاع داي کوچک معنادار بود (P<0.05). در دماي 28 درجه سانتي گراد، همه ابعاد نسبت به الگوي اصلي کاهش نشان داد.
نتيجه گيري: براي آلژينات ايرالژين در موارد لازم مي توان از آب گرم تر از اندازه استاندارد استفاده کرد. بي آن که، در ابعاد قالب تغييرات چشمگير رخ دهد. در مورد آلژينات باير مي توان از آب سردتر از استاندارد استفاده کرد بي آن که، در ابعاد قالب تغييرات زياد ايجاد شود. بر پايه يافته هاي اين پژوهش، آلژينات باير با آب مصرفي 23 درجه سانتي گراد براي قالب گيري مطلوب ترين حالت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 239
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی