برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير يك جلسه فعاليت هوازي و سونا بر غلظت هورمون آلدوسترون سرم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 
چکیده: 

مقدمه: آلدوسترون عمده ترين مينرالوكورتيكوئيد مترشح از قشر غده فوق كليوي مي باشد. عملكرد اصلي اين هورمون، افزايش باز جذب كلريدسديم و ترشح پتاسيم از توبول هاي كليوي و مجاري دفعي غدد عرق است. اين مطالعه به منظور مقايسه تاثير يك جلسه فعاليت هوازي و سونا بر غلظت هورمون آلدوسترون سرم انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش در 15 نفر از بازيكنان تيم فوتبال دانشگاه شهيد بهشتي با حداقل 6 هفته فعاليت بدني منظم به صورت سه جلسه در هفته انجام شد. از افراد مورد مطالعه، قبل و پس از يك جلسه فعاليت هوازي و يك جلسه حضور در سونا، خون گيري به عمل آمد. پس از استخراج نتايج، از ميانگين و انحراف معيار براي توصيف آماري و از آزمون تي وابسته براي تجزيه و تحليل استنباطي داده ها استفاده شد.
يافته ها: ميانگين اكسيژن مصرفي بيشينه افراد 47 ميلي ليتر در كيلوگرم در دقيقه بود، كه در حد متوسط ارزيابي مي شود. نتايج نشان داد كه يك جلسه فعاليت هوازي موجب افزايش معني دار غلظت هورمون آلدوسترون سرم شد
(p<0.01). هم چنين يك جلسه حضور در سونا موجب افزايش معني دار غلظت هورمون آلدوسترون سرم شد (p<0.05). با وجود اين، بين تغييرات غلظت هورمون آلدوسترون سرم در فعاليت هوازي و سونا تفاوت معني دار آماري مشاهده نشد (p>0.05).
نتيجه گيري، در هنگام تمرين يا قرار گرفتن در معرض گرماي شديد مثل سونا، غلظت هورمون آلدوسترون در سرم افزايش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی