برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 11 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

اثر كلرور آلومينيم بر انقباضات رحم جدا شده موش صحرايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 
چکیده: 
<P dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مقدمه: آلومينيم از طريق غذا، آب، هوا و بعضي از داروها بويژه آنتي اسيدها وارد بدن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>انسان مي‌شود. از عوارض مصرف آنتي اسيدهاي حاوي آلومينيم بروز يبوست مي‌باشد كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نتيجه كاهش فعاليت انقباضي دستگاه گوارش مي‌باشد. همچنين آلومينيم بعنوان مسدود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>كننده قوي و غير قابل برگشت جريان‌ كانالهاي كلسيمي وابسته به ولتاژ در نورونهاي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بعضي از پستانداران معرفي شده است. از طرف ديگر كلرور پتاسيم، اكسي‌توسين و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>استيل‌كولين از عوامل محرك ماهيچه صاف رحم بوده لذا، در اين بررسي اثر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>كلرور‌آلومينيم بر انقباضات رحم موش صحرايي باكره ناشي از اين سه محرك مطالعه شده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>است. <BR>روش‌كار: در اين مطالعه تجربي رحم 24 موش‌ صحرايي بالغ و باكره پس از خارج شدن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>از حفره شكمي در حمام بافت حاوي تايرود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>37˚C </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>7.3-7.4pH</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ک</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ه به آن اكسيژن اضافه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مي‌شد، قرار داده شدند و با روش ايزومتريك فعاليت مكانيكي آنها ثبت گرديد. پس از 60</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>دقيقه دوره سازگاري، درصد تغييرات انقباضات ريتميك رحم ناشي از كلرور پتاسيم (1 تا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> 5 </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ميلي‌گرم در ميلي‌ليتر)، اكسي‌توسين (0.001 تا 100 ميكروگرم در ميلي‌ليتر) و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>استيل ‌كولين (0.001 تا 100 ميكروگرم در ميلي‌ليتر) ثبت شد و نتايج با استفاده از</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> t-test </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>و آناليز واريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>P<0.05</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>معني‌دار تلقي</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گرديد. <BR>نتايج: نتايج نشان ميدهد كه اين سه محرك بصورت وابسته به غلظت، سبب افزايش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>انقباضات ريتميك رحم ميشوند. بررسي اثر تحريكي كلرور پتاسيم، اكسي‌توسين و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>استيل‌كولين در حضور غلظت‌هاي مختلف كلرور آلومينيم نشان مي‌دهد كه كلرور آلومينيم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>با روندي وابسته به غلظت، انقباضات حاصل از اين سه محرك رحم را مهار ميكند </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>(P<0.0001)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><BR>بحث: براساس نتايج اين مطالعه احتمال داده مي‌شود كه آلومينيم با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>انسداد كانالهاي كلسيم وابسته به ولتاژ در رحم، سبب مهار انقباضات ناشي از كلرور</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>پتاسيم، اكسي‌توسين و استيل‌كولين در رحم موش صحرايي مي‌شود.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

غریب ناصری، م.، و مطاعی، م.، و زاهدی اصل، ص. (1382). اثر کلرور آلومینیم بر انقباضات رحم جدا شده موش صحرایی . مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), 7(1), 11-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5990Vancouver : کپی

غریب ناصری محمدکاظم، مطاعی محمود، زاهدی اصل صالح. اثر کلرور آلومینیم بر انقباضات رحم جدا شده موش صحرایی . مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY). 1382 [cited 2021December01];7(1):11-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5990IEEE : کپی

غریب ناصری، م.، مطاعی، م.، زاهدی اصل، ص.، 1382. اثر کلرور آلومینیم بر انقباضات رحم جدا شده موش صحرایی . مجله پزشکی هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), [online] 7(1), pp.11-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=5990. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی