نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1385 , دوره  37 , شماره  4 ; از صفحه 645 تا صفحه 652 .
 
عنوان مقاله: 

پيامد برخي از ويژگي هاي خاك بر فعاليت آنزيم سلولاز در شماري از خاك هاي همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بوعلی سینا
 
چکیده: 
سلولازها پروتئين هايي هستند كه پلي مرهاي سلولز را به چندقندي هاي كوچكتر، سلوبيوز و گلوكز آبكافت مي كنند. هدف اصلي اين پژوهش شناسايي ويژگي هايي از خاك است كه بر فعاليت آنزيم هاي آبكافت كننده سلولز در خاك هاي آهكي همدان موثر هستند. زمين هاي بررسي شده داراي كاربري چراگاه، جنگل پهن برگ و سوزني برگ، ديمزار و كشتزارهاي آبي است كه برخي از آنها با آب رودخانه و برخي ديگر با آب فاضلاب تيمار نشده (خام) براي چندين دهه آبياري شده اند. از لايه 30-0 سانتي متري خاك ها به روش تصادفي نامتعادل نمونه برداري شد. برخي از ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك ها بر طبق روش هاي استاندارد اندازه گيري شد. نتايج نشان داد كه فعاليت آنزيم هاي آبكافت كننده سلولز در خاك هاي با كاربري و مديريت گوناگون به اندازه معني داري ناهمانند است. دامنه فعاليت اين آنزيم ها از 0.170 ميكروگرم گلوكز بر گرم خاك در دقيقه در خاك ديمزارها تا 0.384 ميكروگرم گلوكز بر گرم خاك در دقيقه در خاك جنگل پهن برگ بود. آزمون همبستگي فعاليت آنزيم سلولاز با ويژگي هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك خاك ها نشان داد كه رويهمرفته فعاليت اين آنزيم ها از نظر آماري همبستگي مثبت و معني داري با كربن آلي، نيتروژن كل، نسبت كربن به نيتروژن، تنفس پايه و برانگيخته، و همچنين فعاليت آنزيم هاي فسفاتاز اسيدي و بازي خاك دارد. همبستگي فعاليت آنزيم سلولاز با پ-اچ خاك ها منفي و معني دار بود (p<0.01). از ميان ريزجانداران بررسي شده تنها همبستگي فعاليت آنزيم سلولاز با فراواني قارچ ها معني دار بود (p<0.001). شايد بتوان نتيجه گيري كرد كه فعاليت آنزيم هاي آبكافت كننده سلولز در خاك هاي آهكي بيشتر بستگي به ويژگي هايي از خاك دارد كه بر فعاليت ميكروبي آن موثر هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صفری سنجانی، ع.، و شریفی، ز. (1385). پیامد برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم سلولاز در شماری از خاک های همدان. علوم کشاورزی ایران, 37(4), 645-652. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59747Vancouver : کپی

صفری سنجانی علی اکبر، شریفی زاهد. پیامد برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم سلولاز در شماری از خاک های همدان. علوم کشاورزی ایران. 1385 [cited 2022May29];37(4):645-652. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59747IEEE : کپی

صفری سنجانی، ع.، شریفی، ز.، 1385. پیامد برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم سلولاز در شماری از خاک های همدان. علوم کشاورزی ایران, [online] 37(4), pp.645-652. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59747. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی