برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1380 , دوره  32 , شماره  4 ; از صفحه 671 تا صفحه 680 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي منابع مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي عملكرد ذرت از طريق تجزيه عليت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور شناخت مباني مرفولوژيكي- فيزيولوژيكي اختلاف عملكرد و تعيين مهم ترين صفات موثر بر عملكرد در هيبريدهاي ذرت دانه اي، آزمايشي در سال 1374 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان واقع در لورك نجف آباد اجرا گرديد. سيزده هيبريد ذرت دانه اي در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. تنوع ژنوتيپي زيادي براي صفات مختلف در هيبريدهاي مورد مطالعه مشاهده شد. عملكرد دانه با ارتفاع و سطح برگ بوته، تجمع ماده خشك، طول دوره رشد، دوره قبل از كاكل دهي، دوره پرشدن دانه، سرعت پرشدن دانه، تعداد و وزن دانه همبستگي مثبت و بسيار معني داري داشت. افزايش متوسط سرعت رشد و سرعت پر شدن از طريق افزايش اجزاي عملكرد يعني تعداد و وزن دانه، باعث افزايش عملكرد دانه شد. همبستگي شاخص برداشت با عملكرد دانه منفي و بسيار معني دار بود. تجزيه رگرسيون مرحله اي و تجزيه عليت نشان داد كه حداكثر اختلاف در عملكرد دانه بين هيبريدها را مي توان به متوسط سرعت پر شدن دانه نسبت داد. همچنين بر اساس نتايج حاصل از تجزيه عليت در بين اجزاي عملكرد، تعداد دانه در بلال بالاترين اثر مستقيم را بر عملكرد دانه داشت و مهم ترين جز عملكرد دانه بود. وزن دانه تحت تاثير دوره و سرعت پر شدن دانه و تعداد دانه در بلال واقع شد. با اين حال، سرعت پر شدن دانه مهم ترين عامل موثر بر وزن دانه بود. در مجموع به نظر مي رسد كه متوسط سرعت پر شدن دانه به دليل ارتباط با كليه عوامل موثر در عملكرد و اثر تعيين كننده اي كه بر عملكرد دانه دارد، معياري مناسب جهت بررسي توان توليد در ژنوتيپ هاي ذرت دانه اي است و در برنامه هاي به نژادي براي بهبود عملكرد دانه بايد مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 156
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی