برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي نتايج «خود ارزيابي» اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با ارزيابي دانشجويان از آنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* ساری، بلوار پاسداران، مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا
 
چکیده: 

سابقه و هدف: ارزشيابي آموزشي به يك فرآيند ساختارمند كه براي تعيين كيفيت و اثربخشي يك برنامه يا فرآيند آموزشي به اجرا در مي آيد، اطلاق مي گردد. ارزشيابي اساتيد از موثرترين روش ها براي تضمين كيفيت و شرط اساسي ارتقاي كيفي مستمر است. گرچه ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان بطور معمول انجام شده و در مورد آن مطالعه صورت مي گيرد، اما «خودارزشيابي» اساتيد تاكنون مورد توجه جدي قرار نگرفته و مطالعات جامعي در مورد آن انجام نشده است. در اين مطالعه مقايسه خود ارزشيابي اساتيد با ارزشيابي دانشجويان از آنان در دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1384 مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع تحليل همبستگي بوده و جامعه مورد مطالعه اعضا هيات علمي باليني دانشكده پزشكي ساري، دانشگاه علوم پزشكي مازندران بوده اند. روش نمونه گيري مبتني بر دسترس بوده است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي مشتمل بر سه بخش: مشخصات دموگرافيك و آموزشي، ارزيابي تدريس تئوري و ارزيابي آموزش باليني بوده كه پايايي و روايي آن به تاييد رسيد. هر استاد توسط خودش و سه دانشجو كه به طور تصادفي انتخاب شدند مورد ارزشيابي قرار گرفته و در نهايت همبستگي نمرات داده شده توسط اساتيد به خودشان و دانشجويان به آنها و معنادار بودن اختلاف ايندو در نرم افزار SPSS 11 مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تعداد 35 نفر از اساتيد در «خودارزشيابي» شركت كردند. سن آنها 43.7 ± 7.46 سال و 73 درصد مرد بودند. در مورد شيوه فعلي ارزشيابي استاتيد: 95.2 درصد دانشجويان و تنها 80.6 درصد اساتيد با شيوه فعلي ارزشيابي اساتيد موافق بودند (P<0.001). بين نمرات "خود ارزشيابي" اساتيد با ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان نه تنها همبستگي بسيار ضعيفي وجود داشت (r=0.125 , r=0.025) بلكه بين ميانگين نمرات "خود ارزشيابي" اساتيد و ارزشيابي آنان توسط دانشجويان اختلاف معنادار وجود داشت (P<0.001) كه اين ناهمبستگي درآموزش باليني و دربخش هاي مينور بيش تر بود.
استنتاج: بين "خود ارزشيابي" اساتيد و ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان نه تنها همبستگي ضعيفي وجود دارد بلكه اختلاف آنها معنا دار است. به نظر مي رسد بايد جهت تقويت توانايي "خود ارزشيابي" اساتيد و همچنين نزديك تر كردن ملاك هاي ارزشيابي اساتيد و دانشجويان مداخلات آموزشي لازم طراحي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 221
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی