برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثرات تزريق مرفين و ليدوکائين در هسته ميخي شکل موش صحرايي بر تعديل حس درد مزمن و حاد با استفاده از آزمون فرمالين

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان اوین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هسته هاي ميخي شکل (Cuneiformis: CnF) موجود در ناحيه بطني جانبي ماده خاکستري دور کانالي (Periaqueductal Gray: PAG)، داراي گيرنده هاي مخدر مانندي (Opioid) هستند که در تعديل درد شديد نقش دارند. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي تاثير تزريق درون هسته اي مرفين در ناحيه CnF مغز موش صحرايي بر تغيير درد مزمن و نقش ضد احساس درد آن (Antinociceptive) انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه تجربي، از 40 سر موش صحرايي نر نژاد NMRI در گروههاي آزمون و شاهد استفاده شد. از داروهاي مرفين و ليدوكائين در گروه آزمون و محلول فيزيولوژيك نرمال سالين در گروه شاهد، با روش تزريق درون هسته اي و عمل كانول گذاري در ناحيه CnF به وسيله دستگاه استريوتاكسي مطابق روش Paxinos وWatson استفاده شد. براي ايجاد درد، در هر دو گروه، 50 mL، فرمالين %2.5 در پنجه پاي چپ حيوان تزريق شد و تعداد گازگرفتن يا ليسيدن ناحيه فوق، به عنوان شاخص درد در مرحله حاد (اول) (0-5 دقيقه) و مرحله مزمن (دوم) (15-60 دقيقه) در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمونهاي آماري آناليز واريانس و پس آزمون Tukey در سطح معني داري P£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: تعداد گازگرفتن در گروههاي شاهد (سالين) و دست نخورده (فقط آزمون فرمالين) تقريبا برابر بود؛ ولي اين تعداد در گروههاي مرفين و ليدوکائين نسبت به گروه شاهد در مرحله اول، كاهش معني داري نشان داد (P<0.01). مرحله دوم در گروه مرفين نيز با کاهش درد همراه بود (P<0.05) ولي اين اثر در گروه ليدوکائين از بين رفته بود. تزريق توام مرفين و ليدوکائين در هسته CnF سبب کاهش شديدتري حتي نسبت به گروههاي مرفين و ليدوکائين در مرحله حاد (P<0.0001) و مرحله مزمن درد (P<0.05) گرديد.
نتيجه گيري: هسته CnF داراي گيرنده هاي مو (m) مي باشد و در تعديل درد مزمن نيز نقش دارد. از طرفي نقش مرفين در تعديل دردهاي حاد و مزمن در مسير نزولي بيش از نقش ليدوکائين مي باشد؛ به نظر مي رسد هسته ميخي شكل در مسيرهاي نزولي تعديل درد بدون توجه به حاد يا مزمن بودن درد به طور مستقيم و يا از طريق هسته هاي مرتبط با آن باعث کاهش احساس دردهاي محيطي مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حق پرست، ع.، و اسماعیلی، آ. (1386). مقایسه اثرات تزریق مرفین و لیدوکائین در هسته میخی شکل موش صحرایی بر تعدیل حس درد مزمن و حاد با استفاده از آزمون فرمالین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, 14(1 (پیاپی 30)), 5-13. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=57235Vancouver : کپی

حق پرست عباس، اسماعیلی آرین. مقایسه اثرات تزریق مرفین و لیدوکائین در هسته میخی شکل موش صحرایی بر تعدیل حس درد مزمن و حاد با استفاده از آزمون فرمالین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1386 [cited 2021September20];14(1 (پیاپی 30)):5-13. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=57235IEEE : کپی

حق پرست، ع.، اسماعیلی، آ.، 1386. مقایسه اثرات تزریق مرفین و لیدوکائین در هسته میخی شکل موش صحرایی بر تعدیل حس درد مزمن و حاد با استفاده از آزمون فرمالین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند, [online] 14(1 (پیاپی 30)), pp.5-13. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=57235. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی