برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند نسبت به ارزشيابي اساتيد توسط دانشجو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیرجند، خیابان غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ارزشيابي آموزشي به منظور تعيين ميزان موفقيت اعضاي هيات علمي در مسير نيل به اهداف آموزشي انجام مي شود. مهمترين دليل انجام ارزشيابي دانشجويان از اساتيد و تأكيد بر بهبود آن، ايجاد زمينه اي مناسب براي اعضاي هيات علمي در راستاي بهتر كردن نحوه آموزش مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ديدگاه اساتيد و دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند نسبت به ارزشيابي اساتيد توسط دانشجو انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه كه صورت توصيفي- مقطعي و در نيم سال دوم سال تحصيلي 83-1382 انجام شد، اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند و دانشجويان مورد مطالعه قرار گرفتند. نظرات آنان با استفاده از دو پرسشنامه مجزا جمع آوري شد. روايي و محتواي پرسشنامه ها پس از نظرخواهي از متخصصين و انجام مطالعه مقدماتي، تاييد شد و پايايي آنها به روش همساني دروني و محاسبه آلفاي كرونباخ ارزيابي گرديد. ضريب آلفاي كرونباخ به ميزان 80% تعيين شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS و آزمون Chi-Square در سطح معني داري a=0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: از مجموع 60 نفر اساتيد (30 نفر علوم پايه، 30 نفر باليني) 95% از ارزشيابي خود توسط دانشجو اطلاع داشتند و %81.7 مسوول ارزشيابي دانشگاه را مركز مطالعات و توسعه دانشگاه، مي دانستند. %91.7 بازخورد نتايج ارزشيابي خود را دريافت كرده بودند و نظر %45 آنان نسبت به مفيد بودن اعلام نمره ارزشيابي در بهبود تدريس "كاملا موافق" بود؛ 40% از آنان اعتقاد داشتند كه تكميل فرم ها توسط دانشجو بدون احساس مسووليت و حوصله است و 30% تكميل آن را بدون صداقت مي دانستند. از مجموع 280 نفر دانشجو، 40% اعتقاد داشتند كه فرم هاي ارزشيابي نمي تواند تا حد زيادي ارزيابي كننده كيفيت تدريس استاد باشد. %78.2 از دانشجويان فرم ها را با حوصله كافي تكميل مي نمودند و %82.8 معتقد بودند كه به نتايج ارزشيابي خيلي كم بها داده مي شود.
نتيجه گيري: با توجه به اين كه ارزشيابي شيوه تدريس اساتيد، فرايندي است با هدف بهبود تدريس و ارتقاي آموزش توسط اعضاي هيات علمي و از طرفي بازخورد نتايج ارزشيابي به اساتيد مي تواند منعكس كننده نقاط قوت و ضعف آنان در تدريس باشد و با عنايت به اين كه دانشجويان بيش از ساير دست اندركاران آموزش در جريان روند آموزش قرار مي گيرند و مي توانند نسبت به كم و كيف آن نظر دهند، بنابراين ارزشيابي زماني مفيد خواهد بود كه به عنوان بخشي از يك برنامه جامع ارزشيابي استاد قرار گيرد و داده هاي حاصل از آن از روايي و پايايي لازم برخوردار باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی