نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثیر غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص توانایی انجام کار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه طب کار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: غیبت از کار ناشی از بیماری یک مشکل بزرگ اقتصادی اجتماعی است و هزینه های زیادی را به جوامع تحمیل می کند؛ از این رو طی سال های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. غیبت از کار دارای شرایط پیچیده بوده و علل متعددی دارد. غیبت از کار طولانی مدت، کارفرما را مجبور به واگذار کردن وظایف کارگر غایب به سایر کارگران یا جایگزین کردن کارگر می کند. علاوه بر این، مطالعات قبلی نشان می دهد که احتمال بازگشت به کار با افزایش مدت زمان غیبت از کار کاهش پیدا می کند. توانایی باقی ماندن در کار و اداره کردن نیازهای کاری به عنوان توانایی انجام کار مطرح شده است که در واقع تعادلی بین منابع کارگری و نیازهای کاری است در مطالعات مختلف کاهش امتیاز WAI (Work ability index) در همراهی با افزایش بروز غیبت از کار و افزایش مدت غیبت گزارش شده است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص توانایی انجام کار است. روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 806 کارگر یک کارخانه ی تولید قطعات خودرو انجام شد. از کارگران درخواست شد که یک پرسش نامه که توانایی انجام کار را با استفاده از (workability index) WAI اندازه گیری می کند، تکمیل کنند و اطلاعات مربوط به تعداد روزها و دوره های غیبت از کار و اطلاعات دموگرافیک افراد نیز جمع آوری شد. امتیاز WAI در کارگران دارای غیبت کوتاه مدت، بلند مدت و مجموع این دو، با کارگران بدون غیبت مقایسه شد. یافته ها: تمام افراد مورد مطالعه مرد بودند. میانگین امتیاز WAI، 37/4 ± 19/42 بود. آنالیز داده های مربوط به غیبت از کار نشان داد که 55/3 درصد از افراد، غیبت از کار ناشی از بیماری داشتند و از این تعداد 61/9 درصد مربوط به غیبت کوتاه مدت (کمتراز 3روز) و 38/1 درصد مربوط به غیبت بلند مدت (3 روز و بیشتر) بود. میانگین مدت زمان غیبت از کار در گروه با غیبت کوتاه مدت 0/498± 1/44 و در گروه با غیبت بلند مدت 14/42± 8/57 بود. میانگین و انحراف معیار امتیاز WAI، 4/37 ± 42/19 بود. میانگین امتیاز کلی WAI در افراد سیگاری کمتر از افراد غیر سیگاری بود (4/8± 41/0در مقابل 4/2± 42/4، 0/001> Pvalue). افراد دارای شاخص توده بدنی بالاتر، امتیاز WIA کمتری داشتند (BMI کمتر از 25: 3/4± 5/42 در مقابل 25≤ BMI: 4/3± 41/9، 0/049=Pvalue ). امتیاز WAI در جمعیت مورد مطالعه بر اساس سن، سابقه کار، تحصیلات، شیفت کاری و گروه کاری تفاوت معنی داری نداشت. میانگین (انحراف معیار) امتیاز WAI در کارگران دارای غیبت کوتاه مدت، بلند مدت و مجموع این دو به ترتیب (3/97)41/97، (5/30)40/62، (4/56)41/45و در کارگران بدون غیبت (3/93) 43/09بود. WAI در کارگران دارای غیبت کمتر از گروه بدون غیبت] 0/001>Pvalue و (2/79=OR 4/76-1/63=CI95%)[و دربین افراد دارای غیبت، درکارگران با غیبت بلندمدت کمتر از غیبت کوتاه مدت بود]0/001>Pvalue و (3/06=OR 5/36-1/74=CI95%)[. پس از تعدیل اثر سایر متغیرها، همراهی بین WAI و غیبت از کاردر دو گروه با و بدون غیبت و همچنین بر اساس غیبت کوتاه و بلند مدت، همچنان به صورت معنی داری وجود داشت (به ترتیب 019/0، 001/0>Pvalue). نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که WAI می تواند با غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت همراهی داشته باشد و می توان از آن به عنوان ابزاری ساده و مفید جهت شناسایی کارگران در معرض غیبت از کار استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسینی نژاد، م.، و غفاری، م.، و لبافی نژاد، ی.، و میرزامحمدی، ا.، و مسلمی، ش.، و محتشم، س.، و محمدی، ص. (1398). تاثیر غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص توانایی انجام کار. سلامت کار ایران, 16(3 ), 1-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=568174Vancouver : کپی

حسینی نژاد مهین، غفاری مصطفی، لبافی نژاد یاسر، میرزامحمدی الهام، مسلمی شهربانو، محتشم سیما، محمدی صابر. تاثیر غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص توانایی انجام کار. سلامت کار ایران. 1398 [cited 2022May17];16(3 ):1-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=568174IEEE : کپی

حسینی نژاد، م.، غفاری، م.، لبافی نژاد، ی.، میرزامحمدی، ا.، مسلمی، ش.، محتشم، س.، محمدی، ص.، 1398. تاثیر غیبت از کار کوتاه مدت و بلند مدت بر شاخص توانایی انجام کار. سلامت کار ایران, [online] 16(3 ), pp.1-12. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=568174. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 40 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی