برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1399 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 7 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بین مهارت های شناختی و فراشناختی با تعارض کار و خانواده در پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد فیروزآباد، شیراز، فارس، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: تعارض بین دو نقش کار و خانواده در پرستاران امری است که باعث کاهش راندمان کارایی آنها می شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت های شناختی و فراشناختی پرستاران با تعارض کار و خانواده آنها می باشد. روش کار: این پژوهش به روش توصیفی همبستگی با ماهیت کاربردی در سال 1398[f1] انجام شده است[A2]. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان های علوم پزشکی شیراز می باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 345 پرستار محاسبه شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار گرداوری داده ها برای سنجش متغیر های مهارت های شناختی و فراشناختی و تعارض کار وخانواده در این پژوهش، پر[f3] سشنامه (محقق ساخته) [A4] به تعدادکل 23 سوال می باشد که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89و روایی آن با استفاده نظر خبرگان بدست آمده است. این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت 5 گزینه ای ازطیف کاملا موافقم تا کاملا مخالفم استفاده شده است. برای تست نرمال بوده داده ها، از آزمون کولموگراف-اسمیرنوف استفاده شده است که با توجه به غیرنرمال بودن داده ها برای تعیین همبستگی از آزمون اسپیرمن استفاده شده است. آنالیزهای آماری نیز با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. یافته: میانگین مهارت های شناختی 38/4 با انحراف معیار 08/1، میانگین مهارت های فراشناختی 46/4 با انحراف معیار 13/1 و میانگین تعارض کار و خانواده 71/4 با انحراف معیار 02/1 می باشد. ضریب همبستگی اسپیرمن بین مهارت های شناختی و فراشناختی با تعارض کار و خانواده به ترتیب 68/0-و 51/0-محاسبه شده است. نتیجه گیری: بهبود مهارت های شناختی و فراشناختی باعث افزایش توانایی های ذهنی و یادگیری پرستاران و چگونگی استفاده ی بهینه از منابع برای رسیدن به اهداف سازمانی می شود. نتایج نشان داد که با تقویت و افزایش این مهارت ها میزان تعارض بین دو نقش کار و خانواده در پرستاران کاهش می یابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسوی، س.، و الوانی، ج. (1399). رابطه بین مهارت های شناختی و فراشناختی با تعارض کار و خانواده در پرستاران. مدیریت پرستاری, 9(3 ), 1-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=565812Vancouver : کپی

موسوی سیدعلیرضا، الوانی جمال الدین. رابطه بین مهارت های شناختی و فراشناختی با تعارض کار و خانواده در پرستاران. مدیریت پرستاری. 1399 [cited 2021December01];9(3 ):1-7. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=565812IEEE : کپی

موسوی، س.، الوانی، ج.، 1399. رابطه بین مهارت های شناختی و فراشناختی با تعارض کار و خانواده در پرستاران. مدیریت پرستاری, [online] 9(3 ), pp.1-7. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=565812. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 15 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی