نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

وضعيت شاخص هاي روش تحقيق در پايان نامه هاي دكتراي عمومي پزشكي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمانشاه، سرخه لیژه، دانشکده پرستاری، مامایی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: پايان نامه به دليل اين که آموزش دانش، مهارت و روش شناسي تحقيق براي دانشجويان است داراي اهميت ويژه مي باشد. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسي شاخص هاي ده گانه روش تحقيق در پايان نامه هاي پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه طي سالهاي 84-1367 انجام گرفت. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي 218 پايان نامه پژوهشي دانشجويان دوره پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه طي 18 سال با استفاده از نمونه گيري چند مرحله اي بررسي شد. ميانگين نمرات پايان نامه ها در پنج دوره زماني مقايسه گرديد. داده ها با استفاده از يك چک ليست كه حاوي 91 گزينه مربوط به ده شاخص روش تحقيق شامل عنوان، چكيده، بيان مساله، بازنگري متون، اهداف و فرضيات، روش اجرا، يافته ها، بحث، نتيجه گيري و منابع بود، جمع آوري و امتياز هر يك از آنها برحسب اهميت نسبي تعيين شد. حداكثر نمره يك پايان نامه 20 فرض شد كه بر اساس مقياس ليکرت در پنج رده قرارگرفت. براي تحليل داده ها آزمون هاي مجذور کاي، تي، آناليز واريانس و تست تعقيبي توکي استفاده شد.يافته ها: يافته ها نشان داد که ميانگين نمره کل شاخص هاي ده گانه در پايان نامه هاي مورد بررسي 3.11 ±8.77 از 20 بوده است. به جز شاخص هاي «عنوان» که رتبه بسيار خوب و «يافته ها» که رتبه خوب اخذ كرده اند، بقيه شاخص ها در مرتبه متوسط، ضعيف يا نامناسب قرار داشتند. آزمون تي تفاوت معناداري را در نمره ميانگين شاخص هاي ده گانه نشان داد (0.001 P<). نمره کل پايان نامه ها كه در دوره ‏زماني اول 1.54±5.90 بود، در دوره هاي زماني دوم تا پنجم به ترتيب به 2.36±7.73، 2.53±8.62، 2.41±11.28 و 2.33±12.40 افزايش يافت. به عبارت ديگر، ميانگين امتياز کل پايان نامه ها در دوره هاي زماني دوم، سوم، چهارم و پنجم نسبت به دوره قبلي خود به ترتيب 30.5، 11.94، 30.85 و 9.93 درصد افزايش يافته است. آزمون آناليز واريانس تفاوت معناداري را بين ميانگين نمره کل پايان نامه ها در پنج دوره زماني مورد مطالعه نشان داد (0.001 P<). آزمون تعقيبي توكي نشان داد همه دوره هاي زماني به جز دو دوره، تفاوت معناداري با يکديگر داشتند (0.001 P<).بحث: مطالعه حاضر سير بهبودي را در تدوين شاخص هاي ده گانه روش تحقيق در پايان نامه ها نشان داد. چنين به نظر مي رسد که عواملي از قبيل زمان، تغيير آيين نامه پايان نامه ها، شركت اساتيد راهنما در كارگاه هاي روش تحقيق و دسترسي سريع به بانك هاي اطلاعاتي موجبات بهبودي در روند تدوين پايان نامه ها را فراهم آورده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کوه بومی، ژ.، و عزیزی، ف.، و ولایی، ن.، و رضایی، م.، و مهربان، ب.، و کهریزی، م. (1385). وضعیت شاخص های روش تحقیق در پایان نامه های دکترای عمومی پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), 10(2 (پیاپی 29)), 177-186. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56451Vancouver : کپی

کوه بومی ژاله، عزیزی فریدون، ولایی ناصر، رضایی منصور، مهربان بهمن، کهریزی مهوش. وضعیت شاخص های روش تحقیق در پایان نامه های دکترای عمومی پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences). 1385 [cited 2022August15];10(2 (پیاپی 29)):177-186. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56451IEEE : کپی

کوه بومی، ژ.، عزیزی، ف.، ولایی، ن.، رضایی، م.، مهربان، ب.، کهریزی، م.، 1385. وضعیت شاخص های روش تحقیق در پایان نامه های دکترای عمومی پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences), [online] 10(2 (پیاپی 29)), pp.177-186. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=56451. 

 
بازدید یکساله 836 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی