برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1384 , دوره  21 , شماره  4 ; از صفحه 601 تا صفحه 616 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي يونجه هاي يكساله با توجه به مطالعات كاريوتيپي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

گونه هاي يونجه هاي يك ساله از لگوم هاي علوفه اي مهم در منطقه غرب كشور مي باشند ولي گزارش هاي كاريوتيپي درباره اين گونه ها بسيار محدود مي باشد. به منظور بررسي ژرم پلاسم اين گونه ها كه در بانك ژن گياهان مرتعي موجود مي باشند مطالعات كاريوتيپي انجام شد. در بررسي هاي انجام شده جزیيات كاريوتيپي اعم از طول كل كروموزوم، طول بازوي بزرگ، طول بازوي كوچك و نسبت بازوي بزرگ به بازوي كوچك اندازه گيري و ايديوگرام آن رسم گرديد. در بررسي هاي كاريوتيپي تنها گونه Medicago rigidula  داراي 2n=2x=14 كروموزوم بود و گونه هاي (M. minima 316 ،M. polymorpha 612  ،M. orbicularis 449 ،M. radiata 29 ،M. radiata 588 ،M. trancatulla 1146 ، tiralis 1038 وM. polymorpha 1123 همگي داراي 2n=2x = 16 كروموزوم بودند. در ميان جمعيت هايي كه داراي 2n = 2x =14 كروموزوم بودند گونهM. rigidula 1126 داراي بيشترين طول كل كروموزوم و گونه M. rigidula 454 داراي كمترين طول كل كروموزوم بودند. گونه هاي M. littoralis 1038 و M. minima 316 كه داراي 2x=16 كروموزوم مي باشند به ترتيب داراي بيشترين و كمترين طول كل كروموزوم بودند. ميانگين طول كل كروموزوم و ميانگين طول كروموزوم در اكثر گونه هاي خارجي بيشتر از گونه ها و ارقام بومي ايراني بود. گونه ها و ارقامي كه داراي اندازه كاريوتيپي بزرگ تر بودند اندازه بذر آن ها نيز بزرگ تر بود. در بين گونه ها و ارقام مورد بررسي تنها در دو گونه M. littoralis وM. polymorpha كروموزوم هاي B مشاهده شد. ارقام 1126، 606 و 1199 از گونه M. rigidula و 1123 و 612 از گونه M. polymorpha و رقم 588 از گونه M. radiata داراي كروموزوم هاي ماهواره دار بودند. نتايج حاصل از تجزيه خوشه اي نشان داد كه ارقام و گونه هايي كه داراي اندازه كاريوتيپي مشابه و از نظر ميانگين طول كروموزوم اختلاف معني داري ندارند، داراي پراكنش و سازگاري يكسان بوده در يك گروه در كنار هم قرارگرفتند در روش آماري تجزيه به عامل ها، كروموزوم هاي شماره 5، 6 و 7 در جمعيت هايي كه داراي 2x=14 كروموزوم بودند و كروموزوم هاي شماره 2، 5 و 7 درگونه ها و ارقامي كه داراي 2x=16 كروموزوم بودند بيشترين تغييرات ساختماني را نشان دادند. به منظور تعيين ميزان تقارن كاريوتيپي ارقام و گونه هاي مختلف، آماره هاي ضريب تغييرات (CV) و درصد كل فرم (T.F%) محاسبه شدند. نتايج حاصل از آماره ضريب تغييرات نشان داد گونهM. polymorpha 612  دارای بيشترين تغييرات بين کروموزومی و M. rigidula 1128 دارای کمترين تغييرات بين کروموزومی بودند. از نظر آماره TF، گونهM. minima 316  داراي متقارن ترين كاريوتيپ و رقم1126  از گونه M. rigidula داراي نامتقارن ترين كاريوتيپ بودند.

 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی