برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  59 , شماره  2 ; از صفحه 331 تا صفحه 342 .
 
عنوان مقاله: 

بهينه سازي روابط دبي جريان و دبي رسوب معلق در ايستگاه هاي منتخب رودخانه گرگانرود

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

در تحقيق حاضر به منظور بهينه سازي رابطه دبي آب و دبي رسوب معلق، پس از انتخاب ايستگاه هاي هيدرومتري واقع بر شاخه اصلي گرگانرود، ابتدا اقدام به آزمون همگني داده ها با استفاده از روش اسميرنوف-كلموگرف شد. پس از اطمينان از صحت و همگن بودن داده ها، با استفاده از آمار دبي متوسط روزانه جريان و به كمك نرم افزار Technical Hydrology هيدروگراف ماهانه جريان براي كل دوره آماري ايستگاه هاي منتخب رسم شد. سپس با استفاده از معادله انتقال رسوب و با در نظر گرفتن معيارهاي هيدرولوژيكي و اقليمي از قبيل وضعيت هيدروگراف، كلاسه بندي مقادير دبي و زمان اندازه گيري جريان اقدام به آزمون مدل هاي مختلف شد. در تمامي مدل ها رابطه رگرسيوني بين مقادير دبي آب و دبي رسوب برقرار شد و شاخص هاي a و b معادله انتقال رسوب در هر بخش از مدل به دست آمد. براي انتخاب مدل بهينه از شاخص ميانگين مربعات خطا استفاده شد. بر اساس اين شاخص، در هر ايستگاه مدلي كه داراي كمترين مقدار ميانگين مربعات خطا باشد، به عنوان مدل بهينه در نظر گرفته شد. نتايج حاصله نشان داد كه مدل متداول برآورد رسوب كه در آن فقط از يك معادله به عنوان معادله سنجه رسوب استفاده مي شود، در بين مدل هاي مورد مطالعه داراي بيشترين ميزان خطا در برآورد رسوب معلق است و پيشنهاد مي شود كه تاحد امكان از مدل هايي كه خطاي كمتري در برآورد رسوب دارند، استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی