برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1399 , دوره  33 , شماره  126 ; از صفحه 16 تا صفحه 27 .
 
عنوان مقاله: 

سلامت معنوی در پرستاران، اساتید ودانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
 
چکیده: 
زمینه و هدف: سلامت معنوی رابطه ی خوب فرد با معبود و احساس هماهنگی بین خویشتن، خدا و زندگی است. حرفه پرستاری با عوامل تنش زای فراوانی همراه است. پرستاران، اساتید و دانشجویان پرستاری سه گروه در این حرفه می باشند که سلامت معنوی برای آنان در ابعاد شخصی، حرفه ای و سازمانی منافعی به همراه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سلامت معنوی پرستاران، اساتید و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه توصیفی در سال 1397 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گردید. نمونه های پژوهش 455 نفر شامل 268 پرستار، 31 استاد و 156 نفر از دانشجویان پرستاری بودند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی سنجش سلامت معنوی در جامعه ایرانی همراه با فرم اطلاعات جمعیت شناختی بود. این پرسشنامه شامل 48 گویه و دو مولفه ی شناختی/ عاطفی و رفتاری با نمره کل 100 بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی (تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی شفه) با نرم افزار SPSSنسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمره سلامت معنوی برابر با 87/11 ± 89/79 بود. میانگین نمره در بعد شناختی/ عاطفی 93/11 ± 28/82 و در بعد رفتاری 99/11 ± 45/75 گزارش گردید. بین متغیر سن و سلامت معنوی ارتباط معنی داری وجود داشت (362/ =r). میانگین نمره سلامت معنوی در زنان در مقایسه با مردان بالاتر بود (001/=p). سابقه ی کاربالینی (507/=p) و هم چنین شرکت در دوره های آموزشی معنویت، عامل موثری بر نمره ی سلامت معنوی نبود (657/=p) و سلامت معنوی دانشجویان سال اول به طور معنی داری بیشتر از دانشجویان سال های بالاتر گزارش گردید (007/=p). نتیجه گیری کلی: سلامت معنوی شرکت کنندگان مطلوب بود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ پرستاران و اساتید با دانشجویان پرستاری و امکان استفاده از ظرفیت معنوی آنها در انتقال مفاهیم معنوی به دانشجویان پرستاری توصیه می گردد برنامه ریزی های لازم در این خصوص انجام گیرد و با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت امکان ارتقای سلامت معنوی در آنها فراهم گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

تقی زادگان زاده، م.، و شادفر، ز.، و منتصری، م.، و زاهدنیا، ف.، و کرمی، ز.، و پیشگر، ز. (1399). سلامت معنوی در پرستاران, اساتید ودانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم. نشریه پرستاری ایران, 33(126 ), 16-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=560208Vancouver : کپی

تقی زادگان زاده محبوبه، شادفر زهرا، منتصری محمدعلی، زاهدنیا فجریه، کرمی زهرا، پیشگر زهرا. سلامت معنوی در پرستاران, اساتید ودانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم. نشریه پرستاری ایران. 1399 [cited 2021November30];33(126 ):16-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=560208IEEE : کپی

تقی زادگان زاده، م.، شادفر، ز.، منتصری، م.، زاهدنیا، ف.، کرمی، ز.، پیشگر، ز.، 1399. سلامت معنوی در پرستاران, اساتید ودانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم. نشریه پرستاری ایران, [online] 33(126 ), pp.16-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=560208. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 33 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی