برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و الکترونیکی بر دانش فعالیت فیزیکی سالمندان: کارآزمایی تصادفی کنترل شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: برای پیشگیری از ایجاد بیماری های مزمن و افزایش کیفیت زندگی در سالمندان دانش فعالیت فیزیکی بسیار مؤثر است. این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر دو روش آموزشی چهره به چهره و الکترونیکی بر دانش فعالیت فیزیکی سالمندان انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت کارآزمایی تصادفی کنترل شده در مرکز روزانه کهریزک در شهر کرج درسال 97-1396 انجام گرفته است. تعداد نمونه های مورد پژوهش شامل 88 سالمند بوده که در دو گروه آموزش چهره به چهره و الکترونیکی و یک گروه کنترل به صورت تصادفی قرار داده شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و دانش فعالیت فیزیکی بود که در سه مرحله قبل، 1 و 3 ماه بعد از مداخله جمع آوری شد. داده ها با SPSS نسخه 24 و در سطح معنی داری 0/05مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره دانش فعالیت فیزیکی در گروه آموزش چهره به چهره و گروه آموزش الکترونیکی در سه نوبت اندازه گیری، اختلاف معناداری وجود داشت (0/001=p). نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی بین گروه کنترل با گروه آموزش الکترونیکی و چهره به چهره تفاوت معنی دار نشان داد. (0/05>p). میزان اندازه اثر به دست آمده جهت مقایسه نمره دانش فعالیت فیزیکی برای گروه آموزش چهره به چهره 0/89و برای گروه آموزش الکترونیکی 0/87 بود. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که روش آموزشی چهره به چهره نسبت به روش آموزشی الکترونیکی بر ارتقاء دانش فعالیت فیزیکی سالمندان مؤثرتر بود؛ بنابراین می توان از آموزش الکترونیکی در کنار آموزش چهره به چهره جهت ارتقاء دانش فعالیت فیزیکی سالمندان بهره برد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پاپی، ش.، و ابوالفتحی ممتاز، ی.، و محمدی شاهبلاغی، ف.، و فروغان، م.، و عربان، م.، و عوض زاده، س. (1399). مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و الکترونیکی بر دانش فعالیت فیزیکی سالمندان: کارآزمایی تصادفی کنترل شده. سلامت و سالمندی خزر, 5(1 ), 35-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=554297Vancouver : کپی

پاپی شهاب، ابوالفتحی ممتاز یداله، محمدی شاهبلاغی فرحناز، فروغان مهشید، عربان مرضیه، عوض زاده سعیده. مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و الکترونیکی بر دانش فعالیت فیزیکی سالمندان: کارآزمایی تصادفی کنترل شده. سلامت و سالمندی خزر. 1399 [cited 2022January24];5(1 ):35-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=554297IEEE : کپی

پاپی، ش.، ابوالفتحی ممتاز، ی.، محمدی شاهبلاغی، ف.، فروغان، م.، عربان، م.، عوض زاده، س.، 1399. مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و الکترونیکی بر دانش فعالیت فیزیکی سالمندان: کارآزمایی تصادفی کنترل شده. سلامت و سالمندی خزر, [online] 5(1 ), pp.35-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=554297. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی