نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  19 , شماره  82 ; از صفحه 410 تا صفحه 423 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش و اعتباریابی عوامل موثر بر انتقال و اشتراک دانش بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم /دانشگاه فرهنگیان، بیرجند، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: انتقال دانش قلب فرآیندهای مدیریت دانش است و امروزه بیش تر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف سنجش و اعتباریابی عوامل مؤثر بر انتقال و اشتراک دانش بین اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. روش ها: این مطالعه ی پیمایشی-توصیفی، بخش کمّی از یک پژوهش آمیخته است. ابزار این پژوهش پرسشنامه ای است که با استفاده از یافته های بخش کیفی طراحی گردید و در نمونه طبقه ای با حجم 162 نفر از جامعه 1577 نفری اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا گردید. داده ها به روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Lisrel انجام گردید. نتایج: پرسش نامه با آلفای کرونباخ 97/0 از پایایی خوبی برخوردار بود و تحلیل عاملی تأییدی نیز با (90/0GFI= و 07/0 RMSEA=) نشان دهنده برازش مطلوب الگوی انتقال دانش بود. از میان 9 مؤلفه ی این الگو، وضعیت چهار مؤلفه از جمله دانش و اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران مطلوب بود در حالی که پنج مؤلفه ی دیگر از جمله دانشگاه و ارتباط آن با اساتید و محیط برای انتقال دانش در این دانشگاه از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نبود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مؤثر ترین عامل در فرآیند انتقال دانش، عاملِ «دانشگاه» به عنوان سازمان و چگونگی مواجهه آن با اساتید، دانش و محیط نهفته است. بنابراین لازم است اصلاح قوانین ارتقای اساتید، به گونه ای صورت گیرد که مشوق اشتراک دانش بین اساتید گردد. طراحی یک نظام گرنت دهی در ارتباط با صنعت و جامعه به گونه ای باشد که موجبات جهت دهی به کارهای آموزشی و پژوهشی فراهم گردد تا از پراکنده کاری های علمی نیز جلوگیری به عمل آید. همچنین این نکته مهم است که خط سیر علمی دانشکده ها برای رسیدن به اهداف علمی دانشگاه مکمل یکدیگر باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قدسیان، ن.، و کیاراد، ف.، و درانی، ک.، و خنیفر، ح.، و یزدانی، ح. (1398). سنجش و اعتباریابی عوامل موثر بر انتقال و اشتراک دانش بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 19(82 ), 410-423. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537870Vancouver : کپی

قدسیان نرگس، کیاراد فرزانه، درانی کمال، خنیفر حسین، یزدانی حمیدرضا. سنجش و اعتباریابی عوامل موثر بر انتقال و اشتراک دانش بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1398 [cited 2022May23];19(82 ):410-423. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537870IEEE : کپی

قدسیان، ن.، کیاراد، ف.، درانی، ک.، خنیفر، ح.، یزدانی، ح.، 1398. سنجش و اعتباریابی عوامل موثر بر انتقال و اشتراک دانش بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 19(82 ), pp.410-423. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537870. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 146 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی