نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزیابی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
 
چکیده: 
مقدمه دستیابی به موفقیت تحصیلی و پیشرفت به عنوان هدف غایی فراگیران و نظام آموزشی هر کشوری تلقی می شود، که تحقق این امر متاثر از عوامل متعددی است. یکی از این عوامل، خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان می باشد که باورهای فراگیران در مورد توانایی های خود در فرایند تحصیل تعریف می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396 انجام شد. روش در این مطالعه مقطعی که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شد 188 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی قم به روش نمونه گیری چند مرحله ای از بین دانشکده ها با رعایت معیارهای ورود و خروج از مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی (32 گویه) بود. داده ها توسط نرم فزار SPSS 19 توسط شاخص های مرکزی و توزیع فراوانی توصیف و با استفاده از آزمونهای T مستقل، ANOVA، آزمون دانکن و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری کمتر از 0/05 تحلیل شد. یافته ها میانگین و انحراف معیار سن نمونه های 72/1± 38/21سال، 9/81% نمونه ها مونث، 7/78% مجرد و 9/56% خوابگاهی بودند. میانگین و انحراف معیار نمره خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان 19/21± 84/109نمره از دامنه قابل اکتساب 160-30 نمره بود. این نتایج نشان داد که 3/4% دارای خودکارآمدی تحصیلی ضعیف، 4/57% دارای خودکارآمدی تحصیلی متوسط و 3/38% دارای خودکارآمدی تحصیلی خوب بودند. آزمون های آماری نشان دادند که خودکارآمدی تحصیلی بر حسب جنس (0/014=P) و دانشکده محل تحصیل (0/001=P) اختلاف معنی داری دارد. آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خودکارآمدی تحصیلی با معدل تحصیلی همبستگی مستقیم معنی داری وجود دارد (0/001>P و 0/381=r). نتیجه گیری در نهایت نتایج نشان داد که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم از خودکارآمدی تحصیلی متوسطی برخوردار هستند و با توجه به ارتباط آن با برخی مولفه های موثر در تحصیل لازم است برنامه های ارتقاء آن در دانشگاه جهت دانشجویان لحاظ گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فرقدانی، ز.، و قجری، ح.، و براتی، ا.، و حیاتی، م.، و عادلی، س.، و محبی، س. (1398). ارزیابی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی), 12(3 ), 45-52. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537545Vancouver : کپی

فرقدانی زهرا، قجری حدیث، براتی اکرم، حیاتی مژگان، عادلی سیدحسن، محبی سیامک. ارزیابی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی). 1398 [cited 2022August09];12(3 ):45-52. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537545IEEE : کپی

فرقدانی، ز.، قجری، ح.، براتی، ا.، حیاتی، م.، عادلی، س.، محبی، س.، 1398. ارزیابی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396. راهبردهای آموزش (راهبردهای آموزش در علوم پزشکی), [online] 12(3 ), pp.45-52. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=537545. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی