برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 118 تا صفحه 124 .
 
عنوان مقاله: 

طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش ابتدایی بر مبنای آموزه های اخلاقی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 
هدف: هدف این پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش ابتدایی بر مبنای آموزه­ های اخلاقی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان است. مواد و روش ها: روش پژوهش از نوع ﺗ ﻮ ﺻ ﯿ ﻔ ﯽ-ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻠ ﯽ ﻣ ﯽ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ ﺑ ﻪ ایﻦ ﺻ ﻮ رت ﮐ ﻪ ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮ ر ﺷ ﻨ ﺎ ﺳ ﺎ یﯽ وﺿ ﯿ ﻌ ﺖ ﻓ ﻌ ﻠ ﯽ ﺗ ﺮ ﺑ ﯿ ﺖ اخلاقی در ﺑ ﺮ ﻧ ﺎ ﻣ ﻪ درﺳ ﯽ رﺳ ﻤ ﯽ آﻣ ﻮ زش و ﭘ ﺮ ورش دوره اﺑ ﺘ ﺪ ایﯽ از روش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻞ ﻣ ﺤ ﺘ ﻮ ای ﮐ ﯿ ﻔ ﯽ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎ ده و ﻫ ﻤ ﭽ ﻨ ﯿ ﻦ ﺑ ﻪ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮ ر ﻃ ﺮ اﺣ ﯽ اﻟ ﮕ ﻮ ی ﻣ ﻄ ﻠ ﻮ ب ﺑ ﺮ ﻧ ﺎ ﻣ ﻪ درﺳ ﯽ ﺗ ﺮ ﺑ ﯿ ﺖ اخلاقی ﻣ ﺒ ﺘ ﻨ ﯽ ﺑ ﺮ ﻗ ﺮ آن از روش ﺗ ﺤ ﻠ ﯿ ﻞ ﻣ ﺤ ﺘ ﻮ ا و ﻫ ﺮ ﻣ ﻨ ﻮ ﺗ ﯿ ﮏ و در ﻣ ﺮ ﺣ ﻠ ﻪ ﭘ ﺎ یﺎ ﻧ ﯽ یﺎ اﻋ ﺘ ﺒ ﺎ رﺳ ﻨ ﺠ ﯽ اﻟ ﮕ ﻮ ی ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎ دی از ﻧ ﻈ ﺮ ات 10 ﺗ ﻦ از ﻣ ﺘ ﺨ ﺼ ﺼ ﺎ ن ﻣ ﻮ ﺿ ﻮ ع ﭘ ﮋ وﻫ ﺶ اﺳ ﺘ ﻔ ﺎ ده ﺷ ﺪ ه اﺳ ﺖ . یافته ها: اﻟ ﮕ ﻮ ی ﭘ ﯿ ﺸ ﻨ ﻬ ﺎ دی در ﻣ ﻮ رد ﭼ ﻬ ﺎ ر ﻋ ﻨ ﺼ ﺮ اﺳ ﺎ ﺳ ﯽ ﺑ ﺮ ﻧ ﺎ ﻣ ﻪ درﺳ ﯽ یﻌ ﻨ ﯽ : اﻫ ﺪ اف، ﻣ ﺤ ﺘ ﻮ ا و روشﻫ ﺎ ی ﺳ ﺎ زﻣ ﺎ ﻧ ﺪ ﻫ ﯽ ﺑ ﺮ ﻧ ﺎ ﻣ ﻪ درﺳ ﯽ ، راﻫ ﺒ ﺮ دﻫ ﺎ ی یﺎ ددﻫ ﯽ-یﺎ دﮔ ﯿ ﺮ ی و روشﻫ ﺎ ی ارزﺷ ﯿ ﺎ ﺑ ﯽ در ﺗ ﺮ ﺑ ﯿ ﺖ اخلاقی ﻣ ﯽ ﺑ ﺎ ﺷ ﺪ ﮐ ﻪ ﺿ ﻤ ﻦ ﺗ ﻮ ﺟ ﻪ ﺑ ﻪ ویﮋ ﮔ ﯽ ﻫ ﺎ ی ﻣ ﺨ ﺎ ﻃ ﺒ ﺎ ن ایﻦ دوره از ﻣ ﻬ ﻢ ﺗ ﺮ یﻦ ﮔ ﻨ ﺠ ﯿ ﻨ ﻪ ارزﺷ ﻤ ﻨ ﺪ ﺗ ﺮ ﺑ ﯿ ﺘ ﯽ ، ﻗ ﺮ آن ﺑ ﻬ ﺮ هﻣ ﻨ ﺪ ﮔ ﺮ دیﺪ ه اﺳ ﺖ . نتیجه گیری: قرآن و آموزه های قرآنی یکی از مراجع مهم در کشور ایران برای تربیت و پرورش اخلاقی دانش آموزان است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خلیل خانی، و.، و ناطقی، ف.، و رحیمی، ع. (1398). طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش ابتدایی بر مبنای آموزه های اخلاقی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان. قرآن و طب( QURAN AND MEDICINE), 4(2 ), 118-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=533472Vancouver : کپی

خلیل خانی وحیدرضا، ناطقی فائزه، رحیمی عبداله. طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش ابتدایی بر مبنای آموزه های اخلاقی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان. قرآن و طب( QURAN AND MEDICINE). 1398 [cited 2021December07];4(2 ):118-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=533472IEEE : کپی

خلیل خانی، و.، ناطقی، ف.، رحیمی، ع.، 1398. طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در آموزش ابتدایی بر مبنای آموزه های اخلاقی قرآن کریم بر اساس تفسیر المیزان. قرآن و طب( QURAN AND MEDICINE), [online] 4(2 ), pp.118-124. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=533472. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی