برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  11 , شماره  1 ; از صفحه 113 تا صفحه 125 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه عملکرد ژنوتيپ هاي بدون تانن و داراي تانن باقلا در شرايط آب و هوايي گرگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، گرگان، ايران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: دو نوع رقم باقلا داراي تانن و بدون تانن وجود دارد. تانن ها ترکيبات ضد تغذيه اي هستند که بر روي کيفيت و قابليت هضم تاثير منفي مي گذارند. اين بررسي به منظور ارزيابي عملکرد ژنوتيپ هاي بدون تانن در مقايسه با ژنوتيپ هاي داراي تانن انجام شد. مواد و روش ها: اين آزمايش در سال زراعي 95-1394 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. 11 ژنوتيپ مختلف باقلا (پنج ژنوتيپ داراي تانن، پنج ژنوتيپ بدون تانن و ژنوتيپ شاهد برکت) از نظر صفات زراعي شامل ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، وزن 100 دانه، عملکرد دانه و غلاف سبز، عملکرد زيست توده و شاخص برداشت مورد بررسي قرار گرفتند. يافته ها: نتايج تجزيه واريانس نشان دهنده وجود تفاوت معنيدار بين ژنوتيپها از لحاظ ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، وزن 100 دانه، عملکرد دانه، عملکرد زيست توده، عملکرد غلاف سبز و شاخص برداشت بود. نتايج مقايسه ميانگين ها نشان داد ژنوتيپ هاي GF-331 و GF-332 هر دو از گروه ژنوتيپ هاي داراي تانن بيش ترين عملکرد دانه (به ترتيب 6746 و 6427 کيلوگرم در هکتار) را توليد کردند. کم ترين (3540 کيلوگرم در هکتار) ميزان عملکرد دانه نيز مربوط به ژنوتيپGF-98 از گروه ژنوتيپ هاي بدون تانن بود. ميزان عملکرد غلاف سبز از 15080 تا 33067 کيلوگرم متغير بود. کم ترين ميزان متعلق به GF-98 (بدون تانن) و بيش ترين آن مربوط به GF-20 (شاهد) بود. عملکرد زيست توده از 29000 تا 57333 کيلوگرم در هکتار متغير بود. ژنوتيپ GF-247 (بدون تانن) بيش ترين و ژنوتيپ GF-98 (بدون تانن) کم ترين عملکرد زيست توده را توليد کردند. براساس نتايج مقايسه ميانگين، بيش ترين وزن 100 دانه با 33/158 گرم مربوط به ژنوتيپGF-21 (گروه داراي تانن) و کم ترين آن با 102 گرم مربوط به GF-249 (بدون تانن) بود. نتايج مقايسات گروهي نشان داد که بين دو گروه ژنوتيپ هاي داراي تانن و بدون تانن اختلافي از نظر ارتفاع بوته، عملکرد غلاف سبز و عملکرد زيست توده وجود نداشت. به طور کلي، ژنوتيپ هاي داراي تانن از نظر صفاتي مانند وزن 100 دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت بهتر از ژنوتيپ هاي بدون تانن بودند. نتيجه گيري: در اين مطالعه، ژنوتيپ هاي داراي تانن از نظر اکثر صفات مورد مطالعه در اين آزمايش برتري قابل توجهي نسبت به ژنوتيپ هاي بدون تانن داشتند. بنابراين، اگر هدف از کاشت باقلا دستيابي به عملکردهاي بالاتر است استفاده از ژنوتيپ هاي داراي تانن در شرايط محيطي گرگان عملکرد بهتري توليد مي کند. از طرف ديگر، براساس نتايج اين بررسي، عملکرد دانه گروه ژنوتيپ هاي بدون تانن مشابه با ژنوتيپ برکت بود و به دليل اين که ژنوتيپ هاي بدون تانن از لحاظ کيفيت و ارزش غذايي بهتر از ژنوتيپ برکت هستند در صورت تکرار اين نتايج (مشابه بودن عملکرد ژنوتيپ بدون تانن با ژنوتيپ برکت) در مطالعات آتي، توسعه و کشت آن در اين منطقه توجيه پذير مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شیخ، ف.، و داداشی، م.، و جافرنوده، ص. (1397). مقایسه عملکرد ژنوتیپ های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی), 11(1 ), 113-125. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531959Vancouver : کپی

شیخ فاطمه، داداشی محمدرضا، جافرنوده صفورا. مقایسه عملکرد ژنوتیپ های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی). 1397 [cited 2021October25];11(1 ):113-125. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531959IEEE : کپی

شیخ، ف.، داداشی، م.، جافرنوده، ص.، 1397. مقایسه عملکرد ژنوتیپ های بدون تانن و دارای تانن باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان. تولید گیاهان زراعی (مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی), [online] 11(1 ), pp.113-125. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=531959. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی