برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1385 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 121 تا صفحه 128 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير پايش و مداخله سيستماتيک درد به عنوان پنجمين علامت حياتي بر ميزان رضايت بيماران از نحوه كنترل درد بعد از عمل جراحي شکمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اطاق عمل، دانشکده علوم پزشکی سبزوار
 
چکیده: 

مقدمه: ساليانه بيش از صدها ميليون نفر در سراسر جهان تحت عمل جراحي قرار مي گيرند و درد پس از عمل را تجربه مي کنند. به طوري که درد يکي از بيشترين مشکلات تشخيص داده شده در پرستاري به ويژه در بخش هاي جراحي است. هدف اين پژوهش تعيين ميزان اثر پايش و مداخله سيستماتيک درد توسط پرستاران بر ميزان رضايت بيماران تحت عمل جراحي شکمي مي باشد.
روش: در اين پژوهش نيمه تجربي نمونه هاي بررسي شده شامل بيماران بستري کانديد عمل جراحي در بخش جراحي دو بيمارستان امداد شهيد بهشتي سبزوار مي باشند، که بر اساس توزيع پوآسون و با توجه به مشخصات نمونه (سن 65-15 سال و ...) در مدت يک ماه جمع آوري گرديد (گروه آزمون 60 بيمار و گروه شاهد 65 بيمار). ابزار پژوهش مشتمل بر پرسش نامه اطلاعات دموگرافيک و بررسي درد و پرسش نامه بررسي رضايت از مراقبت هاي پرستاري کنترل درد و ابزار ديداري کنترل درد (10-0) مي باشد. ابتدا نمونه گيري گروه شاهد انجام شد، و پرسش نامه اطلاعات دموگرافيک تکميل گرديد. سپس اجراي مداخله به صورت 3 جلسه 60 تا 45 دقيقه برنامه آموزشي توجيهي براي پرسنل پرستاري بخش جهت اجراي پايش و مداخله سيستماتيک درد به عنوان پنجمين علامت حياتي اجرا شد و به مدت يک ماه براي 60 بيمار کانديد عمل جراحي در گروه آزمون اين روند مراقبتي اجرا گرديد. سپس رضايت بيماران در هر دو گروه يک بار در 24 ساعت اول بستري و بار ديگر در 72 ساعت بعد از پذيرش تکميل گرديد. تجزيه و تحليل آماري از طريق نرم افزار SPSS صورت گرفت.
يافته ها: هر دو گروه شاهد و آزمون از نظر عوامل مداخله گر مانند سن، جنس، نوع عمل جراحي يکسان مي باشند (P>0.05). نتايج نشان داد که 98 درصد بيماران گروه شاهد از کنترل درد به طور سيستماتيک در 24 ساعت اول ناراضي، 2 درصد نسبتا راضي، و در 72 ساعت بعد 71 درصد ناراضي و 29 درصد نسبتا راضي بودند. در گروه آزمون 94 درصد بيماران در 24 ساعت اول از کنترل درد به طور سيستماتيک نسبتا راضي، 6 درصد راضي و در 72 ساعت بعد 65 درصد نسبتا راضي و 35 درصد راضي بودند. آزمون تي مستقل (P<0.05) بين ميزان رضايت 24 ساعت اول و 72 ساعت بعد در دو گروه شاهد و آزمون تفاوت معني داري نشان مي دهد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، پايش و مداخله سيستماتيک درد توسط پرستار مي تواند باعث افزايش رضايت بيماران جراحي شکمي گردد، چرا که با برآورده کردن رضايت بيماران مي توان آنها را در امر مراقبت و درمان مشارکت داده، آسايش بيشتري را براي بيماران تامين نموده و بدين وسيله سلامت جامعه نيز ارتقا خواهد يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی