نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دی 1398 , دوره  11 , شماره  57 ; از صفحه 217 تا صفحه 238 .
 
عنوان مقاله: 

طراحی مدل رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد نجف آباد، نجف آباد، ایران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان انجام گردید. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش همه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان در سال 1398 بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد و حجم نمونه 140 نفر درنظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد فراموشی سازمانی هدفمند صلواتی و همکاران (1392) با اقتباس از مدل هالن و فیلیپس (2004)، پرسش نامه چابکی سازمانی شریف یوژانگ (1999) و پرسش نامه اثربخشی سازمانی پارسونز (1969) بود که روایی آن ها به تایید اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسش نامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ، برای فراموشی سازمانی هدفمند برابر با 86/0، چابکی سازمانی برابر با 89/0 و اثربخشی سازمانی برابر با 89/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. نسخه 22 و آموس استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخشی آمار استنباطی از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی، ضریب کانونی و مدل سازی ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 32/0 و همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی کارکنان برابر با 23/0 بود که در سطح 05/0 معنا دار بود. همچنین، طبق مدل برازشی، میزان تاثیر چابکی سازمانی بر اثربخشی سازمانی برابر با 32 درصد و میزان تاثیر فراموشی سازمانی بر اثربخشی سازمانی برابر با 37 درصد بود. همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 38/0 و بین چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 31/0 بود. ضریب تاثیر فراموشی بر انطباق برابر با 82/0، بر کسب هدف برابر با 62/0، بر یگانگی برابر با 71/0 و بر حفظ الگو برابر با 80/0 بود. همچنین، میزان تاثیر چابکی بر انطباق برابر با 92/0، بر کسب هدف برابر با 49/0، بر یگانگی برابر با 49/0 و بر حفظ الگو برابر با 46/0 بود. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که مدیران وزارت ورزش وجوانان باید توجه خاصی به عامل فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی و ارائه شیوه های خلاق برای اصلاح ساختار سازمان در جهت نیل به اثربخشی سازمانی داشته باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

براتی، م.، و مستحفظیان، م.، و جعفری، س.، و رهبری، س. (1398). طراحی مدل رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), 11(57 ), 217-238. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=526143Vancouver : کپی

براتی مهری، مستحفظیان مینا، جعفری سعید، رهبری سمیه. طراحی مدل رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی). 1398 [cited 2022May24];11(57 ):217-238. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=526143IEEE : کپی

براتی، م.، مستحفظیان، م.، جعفری، س.، رهبری، س.، 1398. طراحی مدل رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی), [online] 11(57 ), pp.217-238. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=526143. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی