برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1399 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 17 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح مختلف روغن هسته انار در جیره بر فراسنجه های خونی و الگوی اسیدهای چرب عضله دو سر ران بره های نر پرواری نژاد سنجابی

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 
سابقه وهدف: بهبود کیفیت فرآورده های دامی با اعمال روش های نوین علمی و عملی در رابطه با تغذیه دام بیش از هر زمانی مورد توجه محققین قرار گرفته است. پرورش دام در سیستم بسته و با دسترسی کم به علوفه مرتع، سبب کاهش اسیدهای چرب مفید در فراورده های دامی می شود. مطالعات متعدد نشان داده است که الگوی اسیدهای چرب بافت های عضله و چربی نشخوارکنندگان تا حدی از طریق عوامل پرورشی از جمله جیره، قابل تغییر است. بنابراین، در این مطالعه روغن هسته انار به دلیل نسبت بالاتر اسیدهای چرب غیراشباع و سرشار بودن از ترکیبات استروئیدی و پلی فنلی با هدف تأثیر آن بر فراسنجه های خونی و الگوی اسیدهای چرب عضله دو سر ران بره های پرواری، در جیره مورد استفاده قرار گرفت. مواد و روش ها: این آزمایش با 21 رأس بره نر نژاد سنجابی 3 تا 4 ماهه با میانگین وزنی 6/2± 5/27 کیلوگرم به منظور بررسی تاثیر روغن هسته انار بر پارامتر های خون و الگوی اسیدهای چرب عضله دو سر ران انجام شد. بره ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم و با جیره های پلت شده (شاهد، حاوی دو درصد و چهار درصد روغن هسته انار) به مدت 90 روز تغذیه شدند جیره های آزمایشی بر اساس جداول انجمن ملی تحقیقات(2001) به صورت ایزونیتروژنوس و ایزوکالریک تنظیم شدند. در پایان ماه های اول، دوم و سوم دوره پروار از هر دام 10 میلی لیتر خون گیری به عمل آمد و غلظت متابولیت های آن اندازه گیری شد. نمونه های هموژنیزه شده عضله دوسر ران برای تعیین ترکیب اسیدهای چرب طبق روش اصلاح شده فولچ و همکاران (1975) مورد بررسی قرار گرفت. مشتق سازی نمونه های چربی به روش متکالف و اشمیتز(1961) انجام شد. شناسایى و تعیین الگوی اسیدهاى چرب با دستگاه گاز کروماتوگرافی انجام شد. آزمایش بر پایه طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. تجزیه آماری داده های با استفاده از رویه GLMو مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن با کمک نرم افزارSAS نسخه 1/9 انجام شد (17 و 36). یافته ها: نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که غلظت آنزیم های کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز و همچنین انسولین، اسید اوریک و کراتینین تحت تأثیر استفاده از سطوح مختلف روغن هسته انار در جیره قرار نگرفت. تفاوت معنی داری در میزان اسیدهای چرب پالمیتیک، استئاریک، میریستیک و ایزومرهای اسید لینولئیک و اسید لینولنیک در عضله ران بره های پرواری مشاهده نشد. با افزودن روغن هسته انار در سطح 4 درصد میزان اسیدهای چرب غیراشباع دارای یک پیوند دوگانه به طور معنی داری در مقایسه با کنترل (69/47 در مقابل 08/39) کاهش یافت (05/0P<). با اینکه تفاوت معنی داری در میزان اسیدهای چرب غیراشباع دارای چند پیوند دوگانه و نسبت اسیدهای چرب غیراشباع به اسیدهای چرب اشباع بین تیمارهای مختلف آزمایشی از لحاظ آماری مشاهده نشد، اما مقدار این اسیدهای چرب به ترتیب 3/2 و 2/2 برابر افزایش یافت. از طرفی میزان کل اسیدهای چرب غیر اشباع امگا-3 به طور معنی داری افزایش یافت. نتیجه گیری: با توجه به تغییرات مثبت مشاهده شده در اسیدهای چرب دارای یک پیوند دوگانه و اسیدهای چرب امگا-3 و نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع به اسیدهای چرب اشباع با افزایش سطح روغن هسته انار در جیره، استفاده از این روغن را می توان به میزان 4 درصد در جیره بره های پرواری توصیه نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کرمپور، ع.، و کفیل زاده، ف. (1399). اثر سطوح مختلف روغن هسته انار در جیره بر فراسنجه های خونی و الگوی اسیدهای چرب عضله دو سر ران بره های نر پرواری نژاد سنجابی. پژوهش در نشخوار کنندگان, 8(1 ), 17-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512217Vancouver : کپی

کرمپور علیرضا، کفیل زاده فرخ. اثر سطوح مختلف روغن هسته انار در جیره بر فراسنجه های خونی و الگوی اسیدهای چرب عضله دو سر ران بره های نر پرواری نژاد سنجابی. پژوهش در نشخوار کنندگان. 1399 [cited 2021June24];8(1 ):17-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512217IEEE : کپی

کرمپور، ع.، کفیل زاده، ف.، 1399. اثر سطوح مختلف روغن هسته انار در جیره بر فراسنجه های خونی و الگوی اسیدهای چرب عضله دو سر ران بره های نر پرواری نژاد سنجابی. پژوهش در نشخوار کنندگان, [online] 8(1 ), pp.17-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=512217. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 45 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی