برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش درباره ازدواج، تابآوری و انتظار از ازدواج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج به روش انجل و رایت بر نگرش به ازدواج، تاب آوری، انتظار از ازدواج در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر تبریز در سال تحصیلی نفر بودند که 92 بودند که در مقاطع کارشناسی و دکترای حرفهای مشغول به تحصیل بودند. آزمودنی ها به تعداد 39-36 85 به روش نمونه گیری تصادفی از میان دانشجویانی که متقاضی شرکت در این دوره بودند انتخاب گردیده و در دو گروه دقیقهای آموزش پیش از ازدواج به روش انجل و 62 جلسه 6 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش در رایت دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. داده ها با استفاده از مقیاسهای روانسنجی نگرش به)8339()و انتظار از ازدواج جونز و نلسون 8393-8338()، تاب آوری کانر و دیویدسون 8331(ازدواج براتن و روزن گردآوری شد. جهت تجزیهوتحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. برآیندهای آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد) و انتظار از F= 043/981، p<2/228()، تابآوری F=82/160، p=2/229 (آموزش پیش از ازدواج بر نگرش به ازدواج) موثر بود؛ بنابراین میتوان گفت که استفاده از این آموزش پیش از ازدواج بر روی F= 49/130، p<2/228(ازدواج نگرش درباره به ازدواج، تاب آوری و انتظارات ازدواج موثر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضازاده، م.، و صدری دمیرچی، ا.، و قمری کیوی، ح. (1398). اثربخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش درباره ازدواج, تابآوری و انتظار از ازدواج. مشاوره و روان درمانی خانواده, 9(1 (پیاپی 27) ), 109-124. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=509881Vancouver : کپی

رضازاده مسعود، صدری دمیرچی اسماعیل، قمری کیوی حسین. اثربخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش درباره ازدواج, تابآوری و انتظار از ازدواج. مشاوره و روان درمانی خانواده. 1398 [cited 2021November27];9(1 (پیاپی 27) ):109-124. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=509881IEEE : کپی

رضازاده، م.، صدری دمیرچی، ا.، قمری کیوی، ح.، 1398. اثربخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش درباره ازدواج, تابآوری و انتظار از ازدواج. مشاوره و روان درمانی خانواده, [online] 9(1 (پیاپی 27) ), pp.109-124. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=509881. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 224 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی