برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 195 تا صفحه 210 .
 
عنوان مقاله: 

نقش رسانه و مولفه هاي آموزش محيط زيست بر رفتار محيط زيستي اعضاي سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي استان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترويج کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
چکیده: 
سابقه و هدف امروزه با توجه به رشد روزافزون جمعيت و درنتيجه افزايش مشکلات محيط زيستي، الزام فوري به منظور حفظ محيط زيست وجود دارد. پژوهشگران براي حل معضلات محيط زيستي، راه حل هاي گوناگوني مطرح مي کنند که اغلب اين راه حل ها، تکنولوژيکي هستند اما امروزه به دليل هزينه هاي زياد اين روش ها، به دگرگوني سبک زندگي و رفتارهاي مردم علاقه مند شده اند. آن ها معتقدند که راه حل مسائل محيط زيستي بايد در تغيير رفتار و نگرش انسان مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا رسانه نقش مهمي در ايجاد آگاهي مردم نسبت به مسائل محيط زيستي و اقدام براي محافظت از محيط زيست ايفا مي کند. رسانه به عنوان ابزار بسيار موثري براي گسترش و ايجاد آگاهي، نگرش و رفتار نسبت به مسائل محيط زيستي شناخته شده است. رسانه داراي نقش مهمي در اطلاع رساني و مشارکت شهروندان در مسائل محيط زيستي است. پتانسيل فوق العاده رسانه ها در زمينه تهيه اطلاعات، ساخت دانش، پرورش مهارت ها و نگرش ها، در طول سال ها به طور علمي ثابت شده است. يکي از موضوعات مهم در رابطه با رفتار محيط زيستي و حفاظت از محيط زيست، توجه به آموزش سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي است. آموزش محيط زيست فرايندي است که به افراد امکان بررسي مسائل محيط زيستي، مشارکت در حل مسائل و اقدام براي بهبود محيط زيست را مي دهد. مولفه هاي اصلي آموزش محيط زيست عبارتند از: آگاهي، حساسيت، دانش، نگرش، مهارت، نيت، مشارکت و رفتار. سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي با توجه به اهداف و رسالت خود، داراي امکانات مناسبي براي افزايش سطح آگاهي عمومي از طريق آموزش و تعليم اعضاي خود و همچنين آموزش ساير افراد جامعه مي باشند و بايد حمايت هاي لازم از اين سازمان ها در راستاي تحقق اهدافشان صورت گيرد. هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير رسانه بر برخي از مولفه هاي آموزش محيط زيست شامل: دانش محيط زيستي، محيط زيستي، نيت محيط زيستي و رفتار محيط زيستي اعضاي سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي است. مواد و رو ش ها جامعه آماري تحقيق، سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي استان تهران مي باشند که با استفاده از جدول کرجسي و مورگان و به روش نمونه گيري تصادفي 148 نفر به عنوان اعضاي نمونه تعيين شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه انتخاب گرديد که پايايي آن از طريق آزمون آلفاي کرونباخ 89 %درصد به دست آمد. نتايج و بحث نتايج به دست آمده از مدل سازي معادلات ساختاري مبتني بر روش حداقل مربعات جزيي بيانگر رابطه مثبت و معني دار چهار مولفه رسانه، دانش محيط زيستي، نگرش محيط زيستي و نيت محيط زيستي با رفتار محيط زيستي بودند. نتايج نشان داد که هر چهار متغير (رسانه، دانش محيط زيستي، نگرش محيط زيستي و نيت محيط زيستي) داراي ميانگين بالايي در بين اعضاي سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي استان تهران مي باشند. متغير مستقل (نگرش محيط زيستي) بيشترين تاثير را بر متغير ميانجي (نيت محيط زيستي) و همچنين بيشترين تاثير را بر متغير وابسته (رفتار محيط زيستي) دارد و بعدازآن، رسانه موثرترين متغير است. نيت محيط زيستي به عنوان متغير ميانجي 1/57درصد از واريانس رفتار محيط زيستي در بين اعضا سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي استان تهران را تبيين مي کند. همچنين 3/34 درصد از واريانس رفتار محيط زيستي در بين اعضا سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي استان تهران توسط متغيرهاي رسانه، دانش محيط زيستي، نگرش محيط زيستي و نيت محيط زيستي تبيين گرديد. نتيجه گيري نگرش محيط زيستي به عنوان مهم ترين متغير تاثيرگذار در نيت محيط زيستي و رفتار محيط زيستي و رسانه به عنوان دومين متغير تاثيرگذار در نيت محيط زيستي و رفتار محيط زيستي در اين مطالعه شناخته شده است. نقش رسانه به منظور افزايش دانش و نگرش محيط زيستي افراد جامعه غيرقابل انکار است. رسانه بايد بيشتر از قبل به منظور تسهيل انتقال اطلاعات محيط زيستي و ترويج نگرش مثبت محيط زيستي مورداستفاده قرار گيرد. در سال هاي اخير اينترنت و شبکه هاي اجتماعي منبع اصلي اطلاعات محيط زيستي هستند. ازآنجايي که رسانه هاي ديجيتال به طور گسترده اي توسط جوانان مورداستفاده قرار مي گيرند، بايد مواد و روش هاي آموزشي جديدي براي پاسخگويي به روز نيازهاي اطلاعاتي مسائل محيط زيستي، ايجاد شود. بنابراين بايد برنامه هاي مختلفي توسط سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي برنامه ريزي شود تا اطلاعات محيط زيستي را از طريق رسانه ها به ويژه اينترنت و شبکه هاي اجتماعي به اشتراک بگذارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کرمی دارابخانی، ر.، و حجازی، س.، و رضایی، ع. (1398). نقش رسانه و مولفه های آموزش محیط زیست بر رفتار محیط زیستی اعضای سازمان های مردم نهاد محیط زیستی استان تهران. علوم محیطی, 17(1 ), 195-210. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=504088Vancouver : کپی

کرمی دارابخانی رویا، حجازی سیدیوسف، رضایی عبدالمطلب. نقش رسانه و مولفه های آموزش محیط زیست بر رفتار محیط زیستی اعضای سازمان های مردم نهاد محیط زیستی استان تهران. علوم محیطی. 1398 [cited 2021October24];17(1 ):195-210. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=504088IEEE : کپی

کرمی دارابخانی، ر.، حجازی، س.، رضایی، ع.، 1398. نقش رسانه و مولفه های آموزش محیط زیست بر رفتار محیط زیستی اعضای سازمان های مردم نهاد محیط زیستی استان تهران. علوم محیطی, [online] 17(1 ), pp.195-210. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=504088. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 344 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی