برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1398 , دوره  26 , شماره  2 ; از صفحه 195 تا صفحه 210 .
 
عنوان مقاله: 

شکل هاي پتاسيم خاک و پارامترهاي کميت به شدت (Q/I) پتاسيم و همبستگي آن با برخي خصوصيات خاک در مناطق زيرکشت توتون شمال غرب ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه اروميه
 
چکیده: 
سابقه و هدف: پتاسيم نقش حياتي در افزايش عملکرد و کيفيت توتون (Nicotiana tabacum) از جمله به سوزي برگ توتون دارد. پتاسيم در خاک به ترتيب کاهش قابليت استفاده براي گياه شامل بخش هاي محلول، تبادلي، غيرتبادلي و ساختماني مي باشد. قابليت استفاده پتاسيم به تقابل ديناميکي اشکال مختلف پتاسيم در خاک بستگي دارد که درک اين ديناميک، سبب بهبود مديريت حاصلخيزي خاک مي شود. استفاده از رابطه کميت-شدت پتاسيم و پارامترهاي آن يکي از روش هاي تعيين وضعيت پتاسيم خاک جهت مديريت مصرف کود مي باشد. اين تحقيق به منظور بررسي وضعيت شکل هاي مختلف پتاسيم و پارامترهاي روابط کميت-شدت پتاسيم جهت تعيين علل پايين بودن پتاسيم برگ توتون در شمال غرب ايران انجام شد. مواد و روش ها: نمونه خاک از 30 مزرعه توتون منطقه شمال غرب کشور تهيه شد. آزمايشات جذب به صورت بچ در سري غلظتي پتاسيم 200-0 ميلي گرم بر ليتر در محلول 01/0 مولار کلريدکلسيم انجام گرفت. پارامترهاي کميت-شدت از جمله ظرفيت بافري بالقوه پتاسيم، نسبت فعاليت پتاسيم در نقطه تعادل، انرژي آزاد تبادلي پتاسيم، مقدار پتاسيم به سهولت قابل تبادل و مقدار پتاسيم به سختي قابل تبادل از منحني هاي کميت-شدت محاسبه شد. پتاسيم محلول، تبادلي، غيرتبادلي و ساختماني در نمونه هاي خاک اندازه گيري شد و روابط آن با پارامترهاي کميت-شدت و خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک بررسي گرديد. يافته: ميانگين پتاسيم محلول، تبادلي و غيرتبادلي خاک ها به ترتيب 23 (با دامنه 10 تا 118)، 207 (با دامنه تغيير 64 تا 511) و 569 (با دامنه 443 تا 690) ميلي گرم بر کيلوگرم بود. شکل هاي مختلف پتاسيم به غير از پتاسيم محلول با همديگر و با درصد رس خاک همبستگي مثبت و معني داري داشتند. ميانگين ظرفيت بافري پتاسيم برابر 2/10 سانتي مول بر کيلوگرم بر مجذور مول بر ليتر، ميانگين نسبت فعاليت پتاسيم در نقطه تعادل برابر 00476/0 مجذول مول بر ليتر، ميانگين انرژي آزاد تبادلي پتاسيم برابر 2/3364-کالري بر مول، ميانگين پتاسيم به سهولت قابل تبادل برابر 0320/0 سانتي مول بر کيلوگرم و ميانگين پتاسيم به سختي قابل تبادل برابر 46/0 سانتي مول بر کيلوگرم بود. رابطه پتاسيم محلول با پتاسيم تبادلي مثبت (r=0. 42*) و با مقادير pH (r =-0. 37*) و درصد کربنات کلسيم معادل (r =-0. 41*) منفي بود. نتيجه گيري: همبستگي معني دار مقادير پتاسيم تبادلي با پتاسيم محلول و درصد رس در خاک هاي مورد مطالعه، ممکن است به دليل تخليه پتاسيم تبادلي در خاک ها باشد که سبب کاهش ميانگين پتاسيم در برگ توتون منطقه مورد مطالعه شده است. همبستگي مثبت و معني دار بين مقادير شکل هاي تبادلي، غيرتبادلي و ساختماني پتاسيم نشان داد که بخشي از شکل هاي غيرتبادلي و ساختماني پتاسيم مي تواند طي دوره رشد، براي گياه قابل استفاده باشد. براي ارتقاء غلظت پتاسيم برگ منطقه، لازم است خصوصيات خاک از جمله درصد و نوع رس با استفاده از روابط کميت-شدت در توصيه کودي پتاسيم لحاظ گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رنجبر، ر.، و سپهر، ا.، و صمدی، ع.، و برین، م.، و دولتی، ب. (1398). شکل های پتاسیم خاک و پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) پتاسیم و همبستگی آن با برخی خصوصیات خاک در مناطق زیرکشت توتون شمال غرب ایران. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), 26(2 ), 195-210. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498608Vancouver : کپی

رنجبر رحمت اله، سپهر ابراهیم، صمدی عباس، برین محسن، دولتی بهنام. شکل های پتاسیم خاک و پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) پتاسیم و همبستگی آن با برخی خصوصیات خاک در مناطق زیرکشت توتون شمال غرب ایران. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی). 1398 [cited 2021October20];26(2 ):195-210. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498608IEEE : کپی

رنجبر، ر.، سپهر، ا.، صمدی، ع.، برین، م.، دولتی، ب.، 1398. شکل های پتاسیم خاک و پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) پتاسیم و همبستگی آن با برخی خصوصیات خاک در مناطق زیرکشت توتون شمال غرب ایران. پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 26(2 ), pp.195-210. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=498608. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی