نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط فرسودگي تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاري داخلي جراحي، مرکز تحقيقات پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي کرمان، کرمان، ايران
 
چکیده: 
هدف: دانشجويان نيروهاي انساني برگزيده و سازندگان فرداي کشور هستند و موفقيت تحصيلي آن ها ازجمله اهداف مهم برنامه هاي آموزشي است. پيشرفت تحصيلي و فرسودگي تحصيلي ازجمله عوامل تأثيرگذار مهم در ميزان موفقيت دانشجويان مي باشد. لذا اين تحقيق باهدف تعيين ارتباط فرسودگي تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کرمان انجام شد. روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي همبستگي است؛ که نمونه معادل با جامعه، برابر با 161 دانشجوي کارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کرمان بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه فرسودگي تحصيلي و اخذ معدل جمع آوري شد نتايج به دست آمده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و آزمون هاي تي مستقل و واريانس يک طرفه در سطح معنا داري (05/0>P-Value) با استفاده از SPSS نسخه 19 مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. نتايج: در مطالعه حاضر 7/95 درصد (154 نفر) از شرکت کنندگان در رده سني 24-19 سال قرار داشتند که از اين تعداد 7/62 درصد را زنان و 3/37 درصد را مردان تشکيل دادند. يافته هاي مطالعه نشان داد که (ميانگين± انحراف معيار) نمره فرسودگي تحصيلي (65/8± 56/41) و نمره پيشرفت تحصيلي (37/1± 11/16) بود. نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد، بين پيشرفت تحصيلي و فرسودگي تحصيلي ارتباط معنادار آماري معکوس وجود دارد (24/0=r و 002/0=P-Value). نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي مطالعه برنامه ريزي دروس بايد به گونه اي باشد که موجبات کاهش فرسودگي تحصيلي دانشجويان و در نتيجه پيشرفت تحصيلي را به دنبال داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کمال پور، س.، و عزیززاده فروزی، م.، و تیرگری، ب. (1398). ارتباط فرسودگی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری. طب پیشگیری, 6(2 ), 67-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495916Vancouver : کپی

کمال پور سمیه، عزیززاده فروزی منصوره، تیرگری بتول. ارتباط فرسودگی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری. طب پیشگیری. 1398 [cited 2022May18];6(2 ):67-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495916IEEE : کپی

کمال پور، س.، عزیززاده فروزی، م.، تیرگری، ب.، 1398. ارتباط فرسودگی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری. طب پیشگیری, [online] 6(2 ), pp.67-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495916. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 221 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی