برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1398 , دوره  15 , شماره  3 ; از صفحه 330 تا صفحه 339 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي خاصيت ضد باکترياي دو ماده ي جديد پرکننده ي انتهاي ريشه ي دندان و MTA بر روي باکتري انتروکوکوس فکاليس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات مواد دنداني، گروه اندودنتيکس، پژوهشکده ي تحقيقات دندان پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: جهت جراحي اندودنتيک، نيازمند موادي با فعاليت ضد باکتريايي هستيم. هدف از اين مطالعه، بررسي مقايسه اي فعاليت ضد باکتريايي دو سمان جديد پر کننده ي انتهاي ريشه ي دندان و MTA (Mineral trioxide aggregate) بر انتروکوکوس فکاليس بود. مواد و روش ها: اين مطالعه ي تجربي-آزمايشگاهي، به روش تست تماس مستقيم DCT (Direct contact test) صورت گرفت. ترکيبات مورد مطالعه سماني با بيس کلسيم آلومينات (Calcium aluminate α-aluminate cement) CAAC و سماني با بيس کلسيم سيليکات که مخلوطي از (Wollastonite and CAAC) WOLCA با MTA بود. هر يک از سمان ها بلافاصله پس از مخلوط شدن (ست نشده)، 3 روز و 1 هفته پس از زمان ست شدن شان، تهيه شده و در کف 4 حفره از پليت 96 حفره اي قرار داده شدند (گروه a). 10 ميکرو ليتر از سوسپانسيون باکتري انتروکوکوس فکاليس به غلظت 0/5 مک فارلند و 245 ميکرو ليتر BHI به آنها اضافه شد و در حفرات گروه a و حفرات گروه b (حفرات خالي) اضافه گرديد. در نهايت ميزان رشد باکتري در هر يک از حفرات گروه b هر نيم ساعت به مدت 7 ساعت و يک بار 24 ساعت بعد، توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر مشاهده و ثبت شد. داده هاي به دست آمده با روش هاي آماري آناليز واريانس براي داده هاي مکرر و آناليز واريانس يک طرفه و آزمون توکي تحليل آماري شدند (0/05 = α ). يافته ها: نتايج آزمون توکي، نشان داد که بين MTA تازه مخلوط شده و MTA يک هفته پس از ست شدن، تفاوت معني دار وجود دارد (0/033 = p value). همچنين بين MTA يک هفته پس از ست شدن و CAAC يک هفته پس از ست شدن و بين MTA يک هفته پس از ست شدن و WOLCA سه روز پس از ست شدن نيز تفاوت معني دار وجود داشت (به ترتيب 0/039 = p value و 0/043 = p value). اما ساير گروه ها تفاوت معني داري را نشان ندادند. نتيجه گيري: به دليل شباهت فعاليت ضد باکتريايي دو سمان مورد آزمايش، با MTA و حتي بيشتر بودن فعاليت ضد باکتريايي CAAC يک هفته پس از ست شدن و WOLCA سه روز پس از ست شدن، نسبت به MTA تهيه شده يک هفته پس از ست شدن، مي توان اين سمان ها را جهت بررسي هاي آزمايشگاهي و کلينيکي بيشتر در آينده مورد توجه قرار داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اخوان، ع.، و حیدری، ف.، و سلیمی، ز. (1398). بررسی مقایسه ای خاصیت ضد باکتریای دو ماده ی جدید پرکننده ی انتهای ریشه ی دندان و MTA بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, 15(3 ), 330-339. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495097Vancouver : کپی

اخوان علی، حیدری فریبا، سلیمی زهره. بررسی مقایسه ای خاصیت ضد باکتریای دو ماده ی جدید پرکننده ی انتهای ریشه ی دندان و MTA بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان. 1398 [cited 2021December05];15(3 ):330-339. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495097IEEE : کپی

اخوان، ع.، حیدری، ف.، سلیمی، ز.، 1398. بررسی مقایسه ای خاصیت ضد باکتریای دو ماده ی جدید پرکننده ی انتهای ریشه ی دندان و MTA بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس. مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان, [online] 15(3 ), pp.330-339. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=495097. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی